ארנונה היא מס המוטל, על פי חוק ההסדרים במשק המדינה, על בעל/מחזיק בנכס . חוק ההסדרים קובע בכל שנה עוקבת, את שיעורי העלאת החיובים לצד תעריפים מינימליים ומקסימליים בהתאם לסוג הנכס ושימושיו.

 כספי הארנונה המוטלת על התושבים משמשים את המועצה לפיתוח תחומים מגוונים, החל מהתרבות והחינוך, הרווחה ומה שביניהם לצד פיתוח ושימור שירותי המועצה כגון שרותי תברואה, ניקיון, תחזוקת כבישים ומדרכות, טיפוח גינות, תאורת הרחוב ועוד.

גובה הארנונה נקבע בהתאם למספר קריטריונים, ביניהם: שטח הנכס (הכפלת מ"ר בגובה התעריף), סוג השימוש בנכס (מסחר, מגורים, תעשייה, משרדים ועוד) ומיקום הנכס (אזור א', אזור ב').

מדיניות גביה ואכיפה - מועצה אזורית חוף השרון ( בכפוף לאישור המליאה ) - לחץ כאן

כללים בדבר ההליכים לנקיטת גבית כספים ( בכפוף לאישור המליאה ) - לחץ כאן

צווי מיסים

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]


הארנונה מוטלת לתקופה של שנת תקציב מלאה, מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר בהתאם לצו הארנונה התקף.

דרכי תשלום הארנונה

 • תשלום שנתי  – שיטת תשלום זו מעניקה למשלם פטור מהצמדות למדד המחירים לצרכן של אותה שנת המס המשולמת ואף הנחה של 2% מהסכום הכולל (ההנחה לשנת המס המדוברת תפורט בדרישת התשלום של אותה שנה).
 • שישה תשלומים דו חודשיים – צמודים למדד.

שימו לב – חיוב הארנונה השנתי מתבסס על הוראות הדין ונשלח בתחילת כל שנה. באם מחליטה המועצה להעלות את שיעור הארנונה מהסכום שנקבע מראש, עליה לקבל עבור כך אישור חריג.

אמצעים לתשלום ארנונה

 לנוחיות תושבי המועצה, עומדות מספר אופציות לביצוע התשלום:

 

 • מענה קולי ממוחשב 24 שעות ביממה – טלפון: 09-7738889.
 • בקופת המועצה – תשלום במזומן, המחאה בנקאית, או כרטיס אשראי.
 • באתר האינטרנט – לתשלום באתר מקוון ומאובטח הקליקו כאן.
 • הוראת קבע – דרך סניף הבנק / באמצעות כרטיס אשראי
 • תשלום במזומן בסניף הבנק – ניתן לשלם בכל הבנקים.

שימו לב – תשלומים המשולמים באיחור (מתאריך החיוב הנקוב על גבי דרישת התשלום), יהיו מחויבים בהפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק.

בקשה להנחה ועדת נזקק

בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה, רשאית המועצה לקבוע עבור תושביה, הנחה מסכום הארנונה הכללית של שנת הכספים המדוברת וזאת בהתאם לקריטריונים אשר נקבעו מבעוד מועד.

מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו או מחזיק שקרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי, זכאי להגיש הנחה לועדת נזקק,יש להגיש את כל המסמכים הרלבנטיים לבחינת הזכאות כאמור.

.

כיצד מגישים את הבקשה למתן הנחה

הגשת הבקשה מבוצעת באמצעות טפסים ייעודים אותם ניתן לאסוף במחלקת הגבייה, במזכירות הישובים או כאן:

הנחות לעסקים

הנחה לעסקים ניתנת על פי תקנות ההסדרים לעומדים בקריטריונים הבאים :

 1. המחזיק הוא בעל העסק ואין לו עסק נוסף בבעלותו .
 2. שטחו של הנכס אינו עולה על 75 מטרים רבועים .
 3. המחזיק הוא גבר שמלאו לו 65 שנים או אישה אשר מלאו לה 60 שנים
 4. המחזור העסקי אינו עולה על 240,000 שקלים חדשים .
 5. המחזיק זכאי להנחה בארנונה בבית מגוריו על פי הכנסותיו והכנסות המתגוררים עמו בנכס
 6. ההנחה הניתנת לעסק היא בשיעור ההנחה המגיעה למחזיק בנכס בו מתגורר עד 40 מטרים רבועים ראשונים משטח העסק  אשר בחזקתו .

בקשה לפטור נכס ריק

אם שוכר נכס מבקש פטור לנכס ריק כאשר הנכס בחזקתו, יש לצרף אישור חתום על ידי בעל הנכס. פטור עבור נכס ריק יינתן על פי תקנות ההסדרים ובכפוף לצו המיסים אשר אושר במועצה בשיעור של 100% לחצי שנה במצטבר, פעם אחת לבעלים לתקופת בעלות על הנכס, על פי הקריטריונים הבאים (במצטבר) 1. נכס ריק מכל חפץ ואדם  2. נכס שלא נעשה בו שימוש. וזאת בכפוף לבדיקת פקח מטעם המועצה ואישור מנהל הארנונה. במידה ויחול שינוי במצבו של הנכס, יש לעדכן את המועצה . במידה וימצא כי הנכס אינו עומד בקריטריונים בתקופת הפטור, יחויב הנכס בהתאם ויבוטל הפטור . את הבקשה יש להגיש בכתב

הנחות רטרואקטיביות

 הנחה רטרואקטיבית (לשנים קודמות) תבחן עפ"י הקריטריונים הבאים:

 1. על מגיש הבקשה להסביר מהן הסיבות להגשת הבקשה להנחה שלא במועד
 2. ההנחה תינתן לכל היותר בגין עד 3 שנים  רטרואקטיבי מתחילת שנת המס בלבד.
 3. הנחות "המשתתפות" בהליך הם הנחות המוענקות מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (ההנחה מארנונה), תשנ"ג 1993, למעט פטור נכס ריק והנחת נזקק .
 4. במידה וקיים חוב למגיש הבקשה, התנאי להשלמת ההליך , הינו תשלום כל  החוב שאינו במסגרת ההנחה המגיעה לו.

עצם הבקשה, אינה פוטרת מתשלום ארנונה מלאה והיא אינה דוחה את מועד התשלום

חשוב לדעת – על פי חוק לא ניתן לזכות בכפל הנחות, כך שזכאי להנחה בהתאם לשני קריטריונים, יקבל את ההנחה הגבוהה ביותר מבין השניים.

אכיפת תשלומים

מחלקת הגביה פועלת בהתאם למדיניות גביה ואכיפה אשר נקבעה ע"י המועצה.

מדיניות גביה ואכיפה - מועצה אזורית חוף השרון ( בכפוף לאישור המליאה ) - לחץ כאן

יש לכם השגות? יש אל מי לפנות

אם הנכם סבורים כי חלה טעות בקביעת חיוב הארנונה השנתית, הנכם רשאים להגיש השגה בכתב תוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום.

תשובה על ידי מנהל הארנונה תתקבל תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה במשרדי המועצה.

מיהו "מחזיק בנכס המחוייב בתשלומי ארנונה

 • על פי חוק, חובת תשלום ארנונה חלה על המחזיק בנכס ידוע ורשום בספרי השומה של המועצה. יש לעדכן את המועצה על כל שינוי שחל במחזיק בפועל בנכס.
 • תיקון החוק קובע כי בעת השכרת נכס לתקופה שאינה עולה על שנה, מחייבת את בעל הנכס ("המשכיר") בתשלום הארנונה ולא את השוכר.
 • המחזיק הרשום בנכס יהיה הבעלים אלא אם הומצא למועצה מסמך משפטי (הסכם חתום) המעביר את ההחזקה בנכס לאחר (בתמורה או שלא בתמורה).

החלפת משלמים

היה והנכם יוצאים מנכס קיים ומבקשים להחליף מחזיקים, יש להגיש בקשה בכתב יד, לצד המסמכים הנדרשים וזאת טרם ביצוע ההחלפה בפועל.

ביצוע ההחלפה מותנה בתשלום כל חובותיו הקודמים של המשלם הרשום.

החלטות ועדת ערר:

בקשה להנחה בהתאם לקריטריונים

עפ"י תקנה 2(א)(8) בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג -1993: לצורך חישוב הכנסה תחושב הכנסה מכל מקור שהוא, לרבות "רשת בטחון" של הקיבוצים, של הגרים בנכס למעט מחצית הכנסתם של ילד/ה (לא תובא בחשבון הכנסה עד שכר המינימום של ילד/ה אחד), קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת ילדים וקצבת ילד נכה.

בקשה להנחה צריכה להיות מוגשת בצירוף כל המסמכים הבאים:

 שכיר

 • טופס בקשה להנחה – טופס 1.
 • תעודת זהות + ספח של בני הזוג
 • תלושי משכורת של חודשי אוקטובר, נובמבר ודצמבר של השנה הקודמת עבור שני בני הזוג.
 • תדפיסי חשבון בנק לחודשי אוקטובר- דצמבר
 • בעבור כל הכנסה, (מכל מקור שהוא) ובין היתר שכ"ד, רווח הון, מלגה ועוד יש להציג מסמכים.

עצמאי

 • טופס בקשה להנחה – טופס 1.
 • תעודת זהות + ספח של בני הזוג
 • על עובד עצמאי להגיש שומת מס הכנסה עדכנית – במידה ואין בידו שומת מס עדכנית יגיש את השומה של שנה קודמת ויהיה זכאי להנחה זמנית עד הגשת השומה העדכנית. עצמאיים
  יגישו את הבקשה עם כל המסמכים הנדרשים ובצירוף שומת מס הכנסה לשנת 2014 וזאת עד תאריך 31.10.2015
 • תדפיסי חשבון בנק לחודשי אוקטובר- דצמבר
 • בעבור כל הכנסה, (מכל מקור שהוא) ובין היתר שכ"ד, רווח הון, מלגה ועוד יש להציג מסמכים.

במידה ואחד או שני בני הזוג אינם עובדים – יש לצרף אישור ביטוח לאומי הנקרא : "אישור מעמד לא עובד"  – ניתן להוריד מאתר המועצה את טופס מס' 1 ודפי בנק מכל חשבונות הבנק: דפי בנק לחודש אוקטובר- דצמבר של השנה הקודמת

 בבקשה אשר תוגש ללא כל המסמכים – לא תטופל!

מועד קבלת המסמך האחרון הוא המועד הקובע לתחילת מתן ההנחה

באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים הנדרשים הגיעו למחלקת הגביה.

 

בקשה לפטור נכס בשיפוצים/ לא ראוי

 

בקשה לבדיקת פקח בנכס

 

השגות וערערים