גזברות המועצה:

גזברית המועצה אמונה על ניהול המערך הכספי של המועצה, אחראית על בניית תקציב המועצה וניהולו תוך שמירה על מסגרת התקציב. כמו כן, עוסקת הגזברית בתכנון וניהול המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות תוך הקפדה על שקיפות ועל כללי הניהול התקין בהתאם לחוק.

מה אנחנו עושים בשבילכם?

 • מתרגמים את חזון המועצה לתקציב ומוציאים לפועל את המדיניות הכלכלית של המועצה
 • שימור והגדלת "עוגת התקציב"- מממשים את הכנסות המועצה בהתאם לחוקים ולתקנות
 • מגייסים כספים להגדלת מקורות ההכנסה למועצה
 • מחזקים את הקשר עם משרדי ממשלה ומוסדות בכל הנוגע לפעילויות המועצה: גיוס משאבים, תקציבי פיתוח, תקציבי משרדי הממשלה וגורמים נוספים
 • מסייעים בפיתוח הכלכלי היישובי
 • מכינים את הדוחות הכספיים של המועצה השנתיים והרבעוניים.
 • נותנים הדרכה ותמיכה לכל מחלקות המועצה לביצוע פעולותיהם בתחומי תקציב, כספים ומינהל
 • מפקחים על תהליכי רכש כולל עמידה בכללי רכש ומכרזים, נושא הערבויות ובדיקת המכרזים
 • התייעלות תקציבית.
 • מצוינות ושקיפות במתן שירות.
 • ניהול תזרים אחראי.
 • ניהול כספי תקין על פי כללי משרד הפנים.
 • תשלום שכר כדין.
 • סיוע לוועדים המקומיים בהיבטים של מנהל תקין.
 • בדיקת תמיכות והשתתפויות של מועצה
 • בקרת דיווחים למשרדי ממשלה לקבלת תמיכה/קול קורא.

מה אתם יכולים לעשות בשבילנו?

 • לראות בנו כתובת מקצועית ואמינה לניהול כספי המועצה
 • לפנות אלינו בכל שאלה, בקשה או הצעת ייעול

על מה אנחנו מתחייבים?

כנס של גזברי הישובים

פעם בשנה לפי צורך

מפגש היכרות בין אגפי הגזברות בישובים לאגף גזברות המועצה

במהלך שנת 2024 ביישובי המועצה

מענה שוטף של גזברות המועצה בתחומים הכספיים השונים

במהלך השנה לפי צורך

 

פרטים ליצירת קשר:

לירז קופר

גזברית המועצה

09-9596503

[email protected]

רגינה פאשייב

סגנית הגזברית

09-9596531

[email protected]

יפעת שרעבי

מנהלת לשכת גזברית ורכזת חוזים ומכרזים

09-9596569

 

[email protected]

 

קישור למסמכים

לנוחיותכם – מצ"ב קישורים למסמכים / נהלים בתחום הגזברות:

 

 1. תקציב שוטף

תקציב 2024, נותן ביטוי לתחומים אותם אנו מבקשים לחזק ולפתח וכן ליוזמות משמעותיות חדשות שישפרו את השרות לתושבי חוף השרון. התקציב מבטא השקעה רחבה בתחומי החינוך, השירות, התמיכה בישובים, הבטחון, התפעול, הנוער ועוד.

תקציב זה הינו תוצר של עבודה משותפת בהובלת מנכ"לית המועצה, בשיתוף מנהלי האגפים השונים והגזברות. בבניית התקציב נלקחו בחשבון כלל התחייבויות המועצה אל מול המקורות התקציביים וההכנסות העומדים לרשותה והצפויים לשנת 2024.

התקציב הרגיל לשנת 2024 נקבע על בסיס אופן העבודה הבא:

 • תחזית ההכנסות הצפויות מארנונה
 • תחזית ההכנסות הצפויות ממשרדי הממשלה בהתאם לכללים וההנחיות המתקבלות.
 • תחזית הכנסות עצמיות.
 • התאמת תקציב שכר כולל זחילת שכר ובהתאם להסכמי שכר במגזר הציבורי.
 • תחזית ביצוע ההוצאות בגין פעולות – הן על פי ביצוע בשנת 2023 ובהתאם לתוכניות העבודה של המנהלים, שנערכו בהתאם לחזון המועצה ולדגשים שניתנו על ידי הנהלת המועצה לשנת 2024.

 

 1. תב"רים

בנוסף לתקציב הרגיל לשנת 2024, בסוף כל שנה מועברות היתרות בקרנות לתב"רים היישוביים. מצ"ב קישור להנחיות למימוש כספי תב"רים בישובים.

 

 1. מכסות

מדי שנה נכללים תשלומי "מכסות לישובים" בתקציב השוטף של המועצה. מפתח התשלום נאמד לפי 800 ₪ לתושב לחודש.

ב10.23 פרצה מלחמת חרבות ברזל, אשר בעקבותיה קלטו יישובי המועצה מפונים רבים מדרום הארץ. מצ"ב קישור לתחשיב שאושר במליאת המועצה בשנת 2023, לפיו הועברו תוספות לישובים הקולטים לפי דיווח שהתקבל מהם אודות מספרי המפונים שנקלטו בכל ישוב.

 

 1. קולות קוראים

קול קורא הוא פניה פומבית של גורם ממשלה, רשות ממשלתית, עמותה ציבורית וכד' לרשויות המקומיות, להתחרות על הזכות לקבל תקציב לביצוע משימה/פרויקט אשר לגורם המממן יש אינטרס שתבוצע. תכני הקול קורא יכללו לרוב: פירוט הפעילות הנדרשת לביצוע, התקציב שהגוף מעמיד לטובת המשימה, מבנה נדרש של הגשת הבקשה לתמיכה, תנאי הסף להשתתפות (לדוגמא: גודל הרשות, מעמד סוציואקונומי, וכד'), קריטריונים על פיהם ייבחרו הזוכים בתקציב, השתתפות נדרשת מהרשות ולוחות הזמנים.

במסגרת ביקורת פנימית שנעשתה בשנת 2023, גובש נוהל פנימי שמטרתו להסדיר את תהליך הטיפול בתקציבי תמיכה שמוצעים למועצה ע"י גורמים ציבוריים שונים, ממועד קבלת המידע עליהם, דרך שלב הפצתו לגורמי המועצה השונים, מעקב אחר טיפולם של מנהלי האגפים עד שלב קבלת הכספים, תוך מקסום הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הכספים.

מצ"ב קישור לנוהל קולות קוראים.

 

 1. תקציבי הישובים

מדי שנה הוועדים המקומיים מתבקשים להכין הצעת תקציב ולהעבירה לאישור המועצה.

גובה המכסות מתעדכן מדי שנה לפי תקציב המועצה ומספרי התושבים.

להלן מספר הנחות עבודה שהועברו לישובים לצורך הכנת תקציב 2024:

 • שיעור העלאת הארנונה/מיסי ועד מקומי 2.68%
 • תעריפי אגרת שמירה ללא שינוי, התעריף יעודכן ב-1 ינואר על בסיס מדד ידוע ב-12/2023.
 • יש לכלול בהצעת התקציב סך של 30,000 ₪ לטובת תחזוקת מקלטים בישוב.

 

 1. תמיכות

מועצה אזורית חוף השרון משקיעה משאבים רבים בכדי להעניק תמיכה כספית לעמותות שונות ברחבי המועצה לקידום פועלן ותרומתן לקהילה.

תמיכת המועצה נקבעת בתחילת כל שנה בהתאם לתקציב המועצה.

עמותות רשאיות להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם ל"נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות" זאת בהתאם לחוזר משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 23/08/2006 והדרישות המשלימות של המועצה. רק עמותות אשר עונות על תנאי הסף בתחומים בהם מתבקשת התמיכה, רשאיות להגיש בקשה מתאימה וזאת בהתאם לנהלים.

טפסי בקשה לתמיכה, תבחיני התמיכה ופרסום המודעה – מתעדכנים מדי שנה באתר תחת לשונית מיכה לעמותות".