דו"ח זה משקף במידה ניכרת את מדיניות השקיפות שחרטה על דגלה המועצה השקיפות מתבטאת בתהליכים רבים ומגוונים אשר עיקרם העמדת מידע לציבור באופן יזום