מועצה אזורית חוף השרון, עושה מאמצים רבים ומגוונים לאתר עבירות בנייה המתבצעות בשטחי המועצה ולטפל בהם במהירות האפשרית ובהתאם לחוק.

במקרים בהם קיים חשד בנושאי עבירות בנייה – שימוש בלתי חוקי בנכסים, החרגות בנייה ועוד, יש למלא טופס תלונה שייבדק ברצינות היתרה ויטופל בדרכי אכיפה שונות ומגוונות, העומדים לרשות המועצה.

על גבי טופס התלונה ולשם טיפול מהיר ויעיל בתלונה, יש לכלול את כל הפרטים הידועים לך, בין היתר: מיקום אתר הבניה, מבצעי העבירה ועוד. עם קבלת התלונה נבדוק את החשדות המצוינים ובמקרה הצורך ינקטו צעדי אכיפה המתאימים והעומדים לרשות המועצה.

שימו לב: על פי חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב, תשמ"ב – 1982), לא ניתן להעמיד לדין בגין עבירות בנייה שבוצעו בתקופה מעבר לחמש השנים האחרונות.

בין הנתונים השונים אותם חשוב לציין בתלונה:

  • כתובת
  • גוש וחלקה
  • פרטי בעלי החלקה
  • פרטי המשתמש
  • סוג עבירת הבנייה
  • מועד ביצוע העבירה
  • פרטים לגבי מבצעי העבירה
  • כל פרט אחר שיש ברשותכם ויכול לסייע לנו להגיע למבצעי העבירה

כתובת למשלוח תלונות:

דואר: מועצה אזורית חוף השרון, שפיים, מיקוד 6099000 – לידי מפקח הבנייה במועצה
פקס: 09-9596573