לאחרונה, החליטה מליאת המועצה לאפשר קיום רוכלות בשטחים הציבוריים ובמרכזים מסחריים.
אישור המועצה כפוף לקבלת אישור הועדים (מקומי ואגודה) ובהתאם למדיניות המצ"ב.

מצורף טופס בקשה יהיה מלא וחתום לפני הגשתו למועצה (ע"י מגיש הבקשה, הוועד המקומי וועד האגודה).

 

נא תשומת ליבכם:

 

  1. פירוט מלא של מוצרי הרוכלות המתוכננים להימכר בה.
  2. 3 חתימות + חותמות: מגיש הבקשה, הוועד המקומי וועד האגודה.
  3. מצורף שרטוט חתום ע"י הוועד למיקום מאושר וסופי של הרוכלות.