הגשת בקשות להיתרי בניה על פי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה החל מיום ראשון, 3.4.2016, נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה.

ממועד זה ואילך תוגשנה בקשות להיתרי בניה באמצעות המערכת המקוונת רישוי זמין בלבד.

יובהר כי ממועד זה ואילך לא ניתן יהיה להגיש בקשות להיתרי בניה שלא דרך האתר.

אתר שער המידע לרישוי ולבניה של משרד הפנים

ההליך החדש הנו על פי חוק התכנון והבניה:

  • תנאי מקדים הכרחי לצורך פתיחת הבקשה במערכת המקוונת הוא צירוף אישור סרוק של מחלקת הגביה בדבר הסדרת התשלום. קובץ זה יצורף במקום המתאים בטופס המקוון.
  • הגישה למערכת המקוונת של רישוי זמין אפשרית לבעלי הרשאה בלבד (אדריכלים, מהנדסי בניין, הנדסאי בניין ו/או אדריכלות) באמצעות כרטיס חכם. הסבר על רכישת כרטיס חכם ניתן למצוא באתר שער המידע.
  • הועדה המקומית לתכנון ולבניה תנפיק לכל מבקש מידע תכנוני להיתר שיכלול התייחסות מפורטת המותאמת למהות הבקשה.
  • מידע זה יימסר למבקש לא יאוחר מ-45 ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה המקוונת, יהווה בסיס להגשת הבקשה להיתר. תוקפו של מידע זה שנה מיום מסירתו למבקש. פתיחת בקשה כרוכה בתשלום בסך: 198 ₪, אותו ניתן לבצע באמצעות מחלקת הגביה של המועצה.
  • בעת התשלום נא לציין הפרטים הבאים:
  • לנוחיותכם קישור למדריך למשתמש מערכת רישוי זמין: 
  1. מהות התשלום: פתיחת בקשה למידע להיתר.
  2. ציון פרטי הנכס: גוש וחלקה / מספר תיק בניין

הועדה לתכנון ולבניה חוף השרון

אורית אהרון
מידענית

טלפון: 09-9596505
פקס: 09-9596573
קבלת קהל: ימים שני, שלישי ורביעי   08:30-12:30

אתר הנדסי של הוועדה המקומית