תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022

 

מבוא

 1. מועצה אזורית חוף השרון (להלן: "המועצה") תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה למוסדות ציבור שונים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 (להלן: "הנוהל"). ואין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל אלא להוסיף עליו בלבד.
 2. התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לתיתה לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.
 3. חלוקת הסכום המיועד לתמיכה תיעשה על פי נושא התמיכה. נושאי התמיכה נקבעו בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה שנקבעו בתקציב 2022, וניתן יהיה להוסיף עליהם ו/או לשנותם בכפוף לקבלת החלטת מליאת המועצה, והגדרה תקציבית כדין.
 4. התמיכה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה כהגדרתה בנוהל.
 5. התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום המועצה האזורית חוף השרון ו/או עבור שירותים הניתנים לתושבי המועצה.
 6. המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ולנתונים שיוגשו על ידי המוסד המבקש תמיכה, ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. התמיכה תשלום בתשלומים במועדים שיקבעו על פי הנחיות הגזברית, ועל פי שיקול דעתה ובהתאם לסעיף 18.1 לנוהל.
 8. מוסד החייב כספים למועצה יקוזזו אלה מתוך כספי התמיכה שהוענקו לו, אל אם כן החליטה מליאת המועצה אחרת מטעמים שיירשמו.
 9. המועצה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב, ו/או להפסיק את מתן התמיכה בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה.
 10. סך כל סכום התמיכה יהיה בשיעור שלא יעלה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת, בכפוף לכך שסך התמיכה בצרוף שאר הכנסותיו של מוסד הציבור לא יעלה על כלל הוצאותיו.
 11. התמיכה במוסד הציבור תאושר רק לשנת תקציב אחת.
 12. תנאי למתן התמיכה הינו פעילות מוסד הציבור בתחום הנתמך במשך שנה לפחות, זולת אם מנימוקים שירשמו תחליט מליאת המועצה. לאחר קבלת המלצת ועדת התמיכות, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.

 

ספורט

תמיכה תינתן אך ורק למוסדות ציבור למטרות מימון פעולות אגודות ספורט רשומות בתחום הספורט הייצוגי, סיוע לפעילות השוטפת ולתחזוקה שוטפת. המועצה תקבע בתחילת כל שנה את ענף הספורט ו/או ענפי הספורט אשר היא תתמוך בו ו/או בהם במהלך השנה.

תנאי סף:

 1. מוסד ציבור הרשום כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
 2. אגודת ספורט המתחרה במסגרות רשמיות ומייצגת את חוף השרון. 90% מהיקף פעילות אגודת הספורט מתבצעת בתחום מועצה אזורית חוף השרון בלבד.

התמיכה תינתן כתמיכה כספית ותמיכה עקיפה על ידי שימוש במבני המועצה.

תמיכה במוזאונים

תמיכה תינתן אך ורק למוסדות ציבור הפועלים בחוף השרון בתחום של הנצחת השואה והגבורה ומתן שירותים למוסדות חינוך בתחום ההיסטורי.

תנאי סף:

 1. מוסד הציבור רשום כחוק כעמותה או חברה שלא למטרת רווח.
 2. למוסד הציבור מבנים המשמשים כמוזיאון על כל הנלווים לו בחוף השרון.
 3. מוסד הציבור יתחייב למתן שירותים בתחום פעילותו לכל מוסדות החינוך והציבור של המועצה האזורית חוף השרון.

בריאות וחינוך

תמיכה במוסדות ציבור רשומים הפועלים לאפשר לילדים המתמודדים עם קשיים לרבות התמודדות עם מחלות קשות, יתמות, שכול, פעילויות פנאי ונופש לתקופות קצרות בשיתוף פעולה עם נוער מתנדב מחוף השרון, ובתחום חוף השרון.

תנאי סף:

 1. מוסד ציבור רשום כחוק כעמותה או כחברה שלא למטרת רווח.
 2. הפעילות תהיה לתקופות קצרות במהלך השנה ובתקופות של חופשות בתי ספר.
 3. הפעילות משלבת נוער מתנדב מחוף השרון

התמיכה תינתן כתמיכה עקיפה על ידי שימוש במבני מוסדות חינוך.

מוזיקה ונגינה

תמיכה בעמותות רשומות הפועלות בתחום מועצה אזורית חוף השרון, לימודי מוזיקה ונגינה לילידים עד גיל 18.

תנאי סף:

 1. מוסד ציבור רשום כחוק כעמותה או כחברה שלא למטרת רווח.
 2. לפחות 90% מהמשתתפים הם תושבי המועצה.

התמיכה תינתן כתמיכה כספית ותמיכה עקיפה על ידי שימוש במבני המועצה.

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]