במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

תכנית אב אסטרטגית פתח דבר

המועצה האזורית חוף השרון החליטה להכין תכנית אסטרטגית למועצה, שתקבע את העתיד הרצוי למועצה. התכנית תעסוק בכל הנושאים הרלוונטיים: חברה, כלכלה, תכנון פיזי, סביבה וכדומה.

תהליך הכנת התכנית כולל שלושה שלבים:

  • בשלב הראשון יעשה ניתוח של עצמות המועצה והאתגרים העומדים בפניה והתוצר של שלב זה יהיה מסמך פרופיל המועצה.
  • בשלב השני יגובש חזון למועצה.
  • בשלב השלישי תוכן תכנית לפיתוח בר קיימא של המועצה, הכוללת תכניות מרחביות, כלכליות, קהילתיות, סביבתיות וכדומה.

כמו כן, יוכנו מספר תיקים לגבי פרויקטים שהמועצה תחליט לקדם בשנים הקרובות וגם תבחינים (אינדיקטורים) שבעזרתם ניתן יהיה לנטר האם המועצה מתקדמת לכיון החזון שתקבע לעצמה. תהליך הכנת התכנית מושתת על שיתוף "בעלי עניין" במועצה: תושבים, נבחרי ציבור, עובדי המועצה, אנשים שעובדים בתחומה או מקבלים את שרותיה, נציגים של ארגונים כלכליים, חברתיים וסביבתיים, הוגי דעות וכדומה. שיתוף בעלי העניין ינוהל על ידי אדריכל גידו סגל, ראש צוות התכנית, והמתכנן טובי אלפנדרי, יועץ לשיתוף בעלי העניין ולחברה בצוות התכנית.

שיתוף בעלי העניין ייעשה במספר דרכים: הוקם אתר לתכנית באתר המועצה, בו ניתן לקבל מידע על התקדמות ולשלוח התייחסויות. התקיימו פגישות עם הנציגים של כלאחד מישובי המועצה. בפגישות אלה נציגי הישובים נתבקשו להצביע על הסוגיות שיש לעסוק בהם בתהליך הכנת התכנית ועל בעלי העניין מהישוב ובכלל שיש לשתף בהליך הכנת התכנית. סיכומי המפגשים מצורפים בדף זה.

שיתוף הקבוצה של עשרות בעלי עניין בסדרה של ארבעה מפגשים שייערכו בנקודות מפתח לאורך תהליך הכנת התכנית. המפגש הראשון יתקיים בסוף מאי תחילת יוני. במפגש זה המשתתפים יתבקשו לערוך ניתוח של עוצמות, חולשות הזדמנויות ואיומים ביחס לפיתוח בר קיימא של המועצה.

דיונים על התכנית במליאת המועצה, לקראת סיום כל אחד משלבי הכנת התכנית. דיונים על התכנית בוועדת היגוי לתכנית שבה ישתתפו, בנוסף לנציגי המועצה, נציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים. תהליך שיתוף בעלי העניין יאפשר לצוות התכנית ללמוד מהידע הרב שקיים בקרבם ויבטיח בניית הסכמות רחבות בין בעלי עניין וגיוסם לתמיכה באישור התכנית וביישומה.

פרוטוקולים

אנ"מ רעננה- חוף השרון

רשות מקרקעי ישראל בשיתוף עם עיריית רעננה והמועצה המקומית חוף השרון, מקדמות הכנת תכנית מתאר מקומית לאיזור הנופש המטרופוליני (אנ"מ) בשטח רעננה-חוף השרון. אזור הנופש המטרופוליני (אנ"מ), המשתרע מצפון לרעננה ומדרום למושבים בצרה ובני ציון מתוכנן בעיקרו להיות שטח פתוח. גבולות האנ"מ מוצגים במפה להלן בקו כחול, (באדום הגבול בין הרשויות):

בתמ"מ 3/ 21 – תכנית מתאר מחוזית למחוז מרכז, אותרו שטחים פתוחים חקלאים בחטיבות קרקע גדולות, שאינם בעלי ערכי טבע יוצאי דופן אך ראויים להגנה כשטחים פתוחים. שטחים אלה נועדו לשמש כמעין בלם לפיתוח ולענות לביקושי נופש אקסטנסיביים של תושבי המטרופולין תוך כדי שמירת יתרת השטח פתוח לרווחת כלל תושבי המטרופולין. אזורים אלה סומנו ביעוד "אזור נופש מטרופוליני" (אנ"מ).

התוכנית לאנ"מ איפיינה בשלב הראשון של העבודה את השטח בהתאם לרמת הערכיות הנופית-סביבתית שלו ויצרה מדרג של אזורים לפי רמת ההתאמה שלהם לפיתוח. אזורים בעלי ערכיות גבוהה יש לשמר ללא שינוי או לאפשר בהם פיתוח אקסטנסיבי. אזורים בהם לא קיימים שטחים בעלי ערכיות גבוהה ניתנים לפיתוח אינטנסיבי נופי או בינוי. חלקו הקטן של האנ"מ, כ – 15% משטחו, יתוכנן לפיתוח מגורים ותעסוקה. התכנון שיוצע יקבע את הפריסה, הדגם והאופי של החלקים המיועדים לפיתוח. גיבוש התוכנית לאזור הנופש המטרופוליני יעשה בשני שלבים:

  1.  הכנת תכנית אב כולל חלוקה לאזורי תכנון ותדריך הנחיות להכנת תכנית מפורטת
  2. הכנת תכנית מתאר מקומית כולל אישורה הסטטוטורי בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה הכנת התכנית מתבצעת בשיתוף בעלי עניין רלוונטיים משתי הרשויות . צוות התכנון עוסק בימים אלו בגיבושה של תוכנית האב.

מפה של תכנית מתאר מקומית