המועצה האזורית חוף השרון משקיעה משאבים רבים בכדי להעניק תמיכה כספית לעמותות שונות ברחבי המועצה לקידום פועלן ותרומתן לקהילה.

תמיכת המועצה נקבעת בתחילת כל שנה בהתאם לתקציב המועצה.

עמותות רשאיות להגיש בקשה לתמיכה כספית בהתאם ל"נוהל לתמיכות במוסדות ציבור ע"י רשויות מקומיות", זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 מיום 23.8.06 והדרישות המשלימות של המועצה. רק עמותות אשר עונות על תנאי הסף בתבחינים בתחום בו מתבקשת התמיכה, רשאיות להגיש בקשה מתאימה וזאת בהתאם לנהלים.

בקשה לתמיכה חתומה ובצירוף כל המסמכים והפירוט כנדרש בנוהל התמיכות, ניתן להגיש עד ליום ה' ה- 01/02/24 , כב' בשבט תשפ" ד בשעה 12:00 למחלקת גזברות.

המועצה החליטה להאריך את מועד הגשת הבקשה לתמיכה לשנת 2024

לתאריך 20.3.24 עד שעה 12:00 לגזברות המועצה.

את הטפסים ניתן להוריד באתר המועצה (טפסים > טופס לבקשת תמיכה). או בפנייה למחלקת גזברות- 09-9596567.

טפסי בקשה למתן תמיכה לעמותה לשנת 2024

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]