0
האישורים הנדרשים
1
פרטים אישיים
2
פירוט המתגוררים בדירה והכנסתם החודשית בממוצע בתקופה אוק`-נוב`דצמ` בשנה הקודמת

"נזקק" - פירושו אדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו, או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.

 

האישורים הנדרשים יש לחתום במקום המיועד. שים לב! חתימתך מהווה תצהיר. יש למלא את הטופס על כל פרטיו. חשבון הארנונה חייב להיות רשום ע"ש מבקש ההנחה-מחזיק בנכס. לידיעתך, כל עוד קיימים חובות קודמים בארנונה ההנחה תאושר בכפוף להסדר תשלומים.

 

מסמכים הנדרשים לקבלת הנחה (לכל הגרים בנכס מעל גיל 18):

טופס בקשה להנחה מלא וחתום ע"י המבקש בצירוף מכתב במפרט את סיבת הבקשה.

צילום תעודות זהות של כל הבגירים הגרים בנכס כולל ספחים מעודכנים לכתובת אשר בגינה מוגשת הבקשה.

שכיר- 3 תלושי שכר ל-3 החודשים האחרונים לשנת המיסים הקודמת (אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2020).

עצמאי שמגיש בקשה -שומת מס הכנסה של 2020 ותדפיס שאילתה 137 עדכנית ממס הכנסה.

תדפיס חשבון בנק: דוח יתרות+תדפיס עו"ש 3 חודשים אחרונים לחודשים 10-11-12/2020 וגם תדפיס עו"ש לכל השנה הנוכחית עד למועד הבקשה .

תושב שאיננו עובד נדרש להביא "מהמוסד לביטוח לאומי:אישור על "מעמד לא עובד" ובמידת הצורך דוח מעסיקים.

ילדים מעל גיל 18 המתגוררים בנכס- יש להביא צילום ת.ז של הנ"ל ושהכתובת המופיעה בת.ז. מעודכנת נכס שבגינו הוגשה בקשה, וכן אישורי הכנסות הבן/בת או לחילופין אישורי אי הכנסות.

חבר קיבוץ- אישור על היעדר רשת ביטחון.

תושב חדש- אישור מהרשות הקודמת על אי מתן הנחה או על הפסקת הנחה.

מכתב ממחלקת הרווחה.

מכתב ממבקש הבקשה המפרט את הסיבות להגשת הבקשה.

קבלות המעידות על הוצאות חריגות גבוהות במיוחד.

כל מסמך/אישור המעיד על טיפולים רפואיים,טראומה,הוצאות חריגות או אובדן כנסות עקב האירוע החריג.

 

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

האישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בסיס להגשת בקשה להנחה. כל בקשה תיבדק לגופה, במקרים מסוימים יתכן ותידרש/י להציג מסמכים נוספים. הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד 70 אחוזים למחזיק בנכס שהוא נזקק. הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק. הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו. זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה. להזכירכם, דיווח חלקי ו/או כוזב הינו תצהיר שקר ועבירה על החוק. המועצה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לבדוק ולאמת כל בקשה בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק, לרבות הצלבת נתונים עם רשויות נוספות והפעלת חקירת יכולת.

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

האם הדירה בבעלותך ? (חובה) שדה חובה

האם בבעלותך נכס מקרקעין אחר ? (חובה) שדה חובה

פרטי הדירה  

 

 

יש לצרף לטופס תלושי שכר/פנסיה על כל סוגי ההכנסה בחודשים אוק`-נוב`-דצמ` בשנה הקודמת. עצמאי יצרף שומת מס הכנסה אחרונה שבידו :

 

 

 

 

 

 

 

 

בן/בת הזוג:

יש לצרף לטופס תלושי שכר/פנסיה על כל סוגי ההכנסה בחודשים אוק`-נוב`-דצמ` בשנה הקודמת. עצמאי יצרף שומת מס הכנסה אחרונה שבידו.

 

 

מספר הדיירים המתגוררים בנכס

פרטי הדיירים
שם מלא קרבה גיל מסתפר תעודת זהות עיסוק מקום עבודה הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו

 

נא לסמן תשובה לגבי כל סעיף - האם במהלך התקופה אוק`-נוב`-דצמ` בשנה הקודמת קיבל אחד מבני הבית כספים מהמקורות שלהלן (אם כן, נא לפרט הסכום החודשי ולצרף לטופס אישור מתאים):

 

קיצבת זיקנה (חובה) שדה חובה

 

 

קיצבת שארים /תלויים (חובה) שדה חובה

 

קיצבת נכים (חובה) שדה חובה

 

קיצבת ילדים (חובה) שדה חובה

דמי אבטלה (חובה) שדה חובה

 

דמי מזונות (חובה) שדה חובה

 

הבטחת הכנסה (חובה) שדה חובה

השלמת הכנסה (חובה) שדה חובה

השלמת הכנסה (חובה) שדה חובה

 

משכורת (חובה) שדה חובה

פנסיה ממקום העבודה (חובה) שדה חובה

פיצויים (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

מילגה (כולל מישיבה) (חובה) שדה חובה

 

תמיכת צה"ל (חובה) שדה חובה

 

תמיכה מגורם כלשהו (חובה) שדה חובה

 

קיצבה מחו"ל (חובה) שדה חובה

פנסיה מחו"ל / רנטה (חובה) שדה חובה

 

אחר (חובה) שדה חובה

 

מסמכים להגשת הבקשה

3 תלושי שכר לשנת המס הקודמת 

 

תדפיס עו"ש 3 חודשים אחרונים 

 

 

 

הריני מצהיר /ה בזאת כי זוהי דירת מגורי הקבועה, וכי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדוייקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא, ואני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול תוך חודש ימים. ידוע לי כי למועצה זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי *

Browser not supported