הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון מודיעה כי הנחיות מרחביות שפורסמו כדלקמן:

  • עיתון דה מרקר               22/12/2020
  • עיתון ישראל היום           22/12/2020
  • עיתון צומת השרון           25/12/2020

אתר האינטרנט של הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון בתאריך 20/12/2020

אתר האינטרנט של המועצה האזורית חוף השרון בתאריך 20/12/2020

מבוטלות

ביטול תוקף ההנחיות יחול באופן מידי ואחורה עד למועד פרסומן. בהתאם לא יחולו ההנחיות גם על בקשות להיתר שהוגשו בתקופת הביניים שבין מועד פרסומן ועד מועד ביטולן.