הארכת מועד התשלום לתשלומים לרשות על פי חוק דחיית מועדים (הוראות שעה -חרבות ברזל) (חוזה ,פסק דין או תשלום לרשות) , תשפ"ד 2023

החוק מאריך לזכאים כהגדרתם בחוק דחיית תשלומים לרשות שמועדם נקבע לתשלום בין התאריכים 7.10.23-7.11.23  ב- 30 ימים וזאת ללא תוספת פיגורים.

הזכאים לדחיית מועד  בהתאם לסעיף 1 בחוק (מצ"ב קישור לחוק ולתיקון לחוק):  

 1. מי ששירת כחייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
 2. מי ששירת כשוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
 3. סוהר שמתקיים לגביו אחד מאלה:
  • הוא שירת ביחידה ללוחמה בסמים, ביחידת ההתערבות והליווי המרכזית, ביחידה המיוחדת להשתלטות על אסירים או ביחידה מבצעית מחוזית, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
  • ביום תחילתו של חוק זה הוא שירת באגף בבית סוהר המשמש רק להחזקת אסירים כמפורט להלן, ואם הוארכה התקופה הקובעת לפי הוראות סעיף 6(א)(1) - הוא שירת באגף בבית סוהר כאמור ביום תחילתה של תקופת ההארכה:
   • אסירים החשודים, הנאשמים, או שהורשעו בעבירה מהעבירות המנויות בסעיף 68ג(ב) לפקודת בתי הסוהר, כנוסחו בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 57 והוראת שעה), התשפ"ב-2021;
   • אסירים שנעצרו לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979, או לפי החלטת מפקד צבאי בהתאם להוראות פרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע-2009, שהוציא המפקד הצבאי באזור, כתוקפו מעת לעת;
   • אסירים שנכלאו לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002;
 4. מי ששירת ככבאי כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
 5. מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
 6. מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי בתוספת;
 7. מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת כתוצאה מפגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, ובתנאי שהוא או מי מטעמו הודיע על היותו זכאי כאמור לרשות. להודעה כאמור יש לצרף תצהיר. הצהיר אדם או מי מטעמו על היותו זכאי כאמור, חזקה היא כי הוא זכאי כאמור כל עוד לא הוכח אחרת.
 8. עובד או מתנדב בהיקף פעילות המקביל למשרה מלאה בגוף הצלה המנוי בפסקה (1) או (5) להגדרה "גוף הצלה" שבסעיף 90א לפקודת המשטרה, ובתנאי שהוא או מי מטעמו הודיע על היותו זכאי כאמור לרשות. להודעה כאמור יש לצרף תצהיר. הצהיר אדם או מי מטעמו על היותו זכאי כאמור, חזקה היא כי הוא זכאי כאמור כל עוד לא הוכח אחרת.
 9. בן זוגו של כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (8) האחראי לחיוב יחד עימו;
 10. עיזבון של אדם שנפטר המנוי בפסקה מהפסקאות (1) עד (5), (7) או (8);
 11. חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם המנוי בפסקאות (1) עד (6) משתתף בניהול עסקיה ושולט ב-50% לפחות מנכסיה; לעניין זה" אמצעי שליטה" ו"החזקה"- כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

לבירורים והגשת בקשה ניתן לפנות באמצעות טופס מקוון  או באמצעות טלפון שמספרו 09-9596521

תיקון לחוק - לחץ כאן

חוק דחיית תשלומים - לחץ כאן