הודעה בדבר פתיחת מועד הגשת בקשות  למלגות גנים ובתי הספר היסודים תועבר להורים דרך מוסדות החינוך