דלג לתוכן העמוד

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

 על מנת לאתר את הפרוטוקול הנדרש יש לבחור את סוג הועדה: מליאה, איכות הסביבה,מכרזים וכו

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך סדר היום פרוטוקול תמלול חומר נלווה
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 31/03/2024 סדר היום: 1. הצהרת חברי המליאה 2. דברי פתיחה – ראש המועצה 3. מצגת תפקיד ועבודת המליאה וועדותיה 4. בחירת סגן ראש המועצה 5. אשרור מינוי משרות אמון 6. אישור מורשי חתימה 7. מינוי נציג בקולחי השרון, רשות ניקוז ודירקטוריונים 8. בחירת וועדות 9. תב"רים 10. אורכה לחוק העזר לשמירה 11. החלטה על פירוק מרצון בהליך מזורז של החברה לתשתיות מים וביוב 12. העלאת הסכום להתקשרות על בסיס הצעה יחידה 13. דוח רבעוני 04-2023 14. אישור פרוטוקולים 51, ושלא מן המניין מס' 9 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 51 תאריך: 31/12/2023 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

נושא מספר 1  דוחות כספיים קולחי השרון 2022 לחצו כאן 

נושא מספר 2 אישור תברים למליאה מעודכן לחצו כאן

נושא מספר 3 טבלת תברים סגורים לחצו כאן

נושא מספר 4

נושא מספר 7

נושא מספר 8

נושא מספר9

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 43 תאריך: 26/12/2023 סדר היום: 1. אישור תקציב לשנת 2024. 2. דוח מבקר בנושא גביה + קביעת נושאים לביקורת בשנת 2024. 3. שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 50 תאריך: 19/11/2023 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

נושא 1 - אישור פרוטוקולים 

פרוטוקול מליאה טלפונית מס 11 לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה טלפונית מס 12 לחצו כאן

פרוטוקול מליאה מס 49 - חלק א- כולל חומר נלווה לחצו כאן 

פרוטוקול מליאה מס 49 - חלק ב- כולל חומר נלווה לחצו  כאן

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 10 - כולל חומר נלווה לחצו כאן 

פרוטקול מליאה שלא מן המניין מס' 9 לחצו כאן 

 נושא 3 עותק של אישור תברים למליאה מס' 50 לחצו כאן 

נושא 5 תבחינים למתן תמיכות לשנת 2024 לחצו כאן 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 49 תאריך: 20/08/2023 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. דיון בדוחות מבקר המדינה בנושאים: חקיקת חוקי עזר של רשויות מקומיות, ממשקי העבודה בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי והשימוש בדיגיטציה ובפרוטוקול ועדת הביקורת מתאריך 25.12.22 4. הצגת דוחות כספיים של הוועדים המקומיים לשנת 2022 5. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

פרוטוקול מליאה מס49 - חלק א- כולל חומר נלווה

פרוטוקול מליאה מס49 - חלק ב- כולל חומר נלווה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול אסיפה כללית מס' 4 תאריך: 20/08/2023 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול אסיפה כללית מס' 4 תאריך: 20/08/2023 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול אסיפה כללית מס' 3 תאריך: 20/08/2023 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 48 תאריך: 30/07/2023 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 2023 4. קביעת מודד ומספר חברי ועד מקומי 5. חלוקת הכנסות רעננה 6. ועדת שמות – רשפון 7. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 41 תאריך: 19/07/2023 סדר היום: 1 הצגת מנהל כספים נדאל מסאלחה. .2 אישור מורשי חתימה. .3 אישור תהליך רכש. .4 שונות. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 47 תאריך: 18/06/2023 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. הצגת דוחות כספיים, דוח מדדי ביצוע ודוח בדיקת ארנונה 2020, 2021 4. הצגת דוח רבעוני 01/23 5. הרשאת חתימה לכרטיס חכם – תמי דור 6. מינוי יו"ר ועדת הבחירות 7. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 28/05/2023 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 46 תאריך: 21/05/2023 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. בקשה לקבלת החלטה בתביעת ירידת ערך בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה בגין אישור תת"ל 4 4. הצגת תוכניות ביוב ארסוף 5. הגדלת התקשרות בנושא תוכנית ביוב ארסוף 6. מינוי ועדת בחירות 7. תקציבי ועדים 2023 8. מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה 9. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 45 תאריך: 30/04/2023 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. הגשת עררים 4. הרשאות חתימה 5. הצגת דוח מבוקר 2021 ודיון בהמלצות ועדת ביקורת 6. הצגת דוח כספי מבוקר 2021 7. אישור הועדה המקצועית לתמיכות 2023 8. דוח הממונה על תלונות הציבור 2022 9. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 40 תאריך: 20/04/2023 סדר היום: 1 אישור דוחות כספיים לשנת .2022 .2 שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 39 תאריך: 30/03/2023 סדר היום: .1 הצגת רו"ח מבקר אמיר כהן. .2 הפרשה לקרן חידוש. .3 תקציב מול ביצוע .1-12/2022 .4 שונות. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 16/03/2023 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 44 תאריך: 26/02/2023 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. סגירת תב"רים 2022 4. צירוף המועצה כמגישת התוכנית למתחם תנופורט בית יהושע 5. הגשת תוכנית מתאר - תל יצחק 6. תקציב 2023 7. דין וחשבון לשנת 2022 8. דוח מכרזים וזוכים לשנת 2022 9. מינוי צחי חודניק בוועדות 10. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

לפרוטוקול סרוק כולל חומר נלווה לחצו כאן 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 31/01/2023 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 43 תאריך: 29/01/2023 סדר היום: 1 הצגת תוכניות עבודה 2023 – המחלקה לשירותים חברתיים, אגף החינוך, אגף הקהילה .2 אישור פרוטוקולים .3 תב" רים .4 דין וחשבון לשנת 2022 .5 דוח מכרזים וזוכים לשנת 2022 .6 מינוי צחי חודניק בוועדות .7 אישור ועדת שמות .8 עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

נושא מס' 1 - הצגת תוכניות עבודה 2023

 שירותים חברתיים חינוך וקהילה - לחצו כאן

מצגת לתוכנית עבודה 2023 (002) - אגף החינוך לחצו כאן

תוכנית עבודה אגף קהילה 2023 לחצו כאן

נושא מס' 2 - אישור פרוטוקולים

פרוטוקול מליאה מס' 42 - כולל חומר נלווה לחצו כאן

נושא מס' 3 - תברים

אישור תברים למליאה מעודכן לחצו כאן

נושא מס' 4 - דין וחשבון 2022

דין וחשבון 2022 לחצו כאן

נושא מס' 5 - דוח מכרזים וזוכים 2022

חוף השרון סיכום מכרזים משתתפים וזוכים 2022 לחצו כאן 

פרוטוקול ועדת שמות מס' 3 לחצו כאן

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי - אישור רישום סימטת הרימון לחצו כאן

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 42 תאריך: 25/12/2022 סדר היום: 1. הצגת דוחות כספיים קולחי השרון 2021 2. אישור פרוטוקולים 3. תב"רים 4. חוק עזר חוף הים 5. הסכם לב השרון 6. הסכם רמת השרון 7. נוהל תרומות 8. תבחנים למתן תמיכות 2023 9. אישור מינויים 10. הרשאות חתימה לכרטיס חכם 11. הארכת תוקף כהונה של דירקטור בחברה למחזור מים וקולחים 12. דוח רבעוני 02.2022 13. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 38 תאריך: 25/12/2022 סדר היום: .1 דוח ביקורת פנימית בנושא רכש ותכנית ביקורת לשנת :2023 .2תקציב החברה לשנת :2023 .3דוח ביקורת פנימית בנושא רכש ותכנית ביקורת לשנת :2023 .4שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 41 תאריך: 13/11/2022 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. עדכון תקציב 3. תוכנית עבודה לשנת 2023 – מזכ"לית המועצה 4. שינוי תחום תכנון חוף השרון לגליל ים 5. הסכם לב השרון 6. הנחת ארנונה למפקדים במילואים – עדכון 7. עדכונים   הסרת נושאים מסדר היום: • שינוי תחום תכנון חוף השרון לגליל ים –יורד מסדר היום מאחר וטרם התקבלה החלטה רשמית בקיבוץ בנושא זה. • הסכם לב השרון – יורד מסדר היום על מנת לאפשר ליועמ"ש לחדד מספר סוגיות בו. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

נושא מס' 1 - אישור פרוטוקולים - פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 7 - כולל חומר נלווה 

נושא מס' 2 - עדכון תקציב - עותק של עדכון תקציב סופי לאישור

נושא מס' 3 - תוכנית עבודה מזכלית -תכנית עבודה 2023 - מזכלית המועצה

נושא מס' 5 - הסכם לב השרון - הסכם חוף השרון-לב השרון - חלוקת הכנסות

 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 40 תאריך: 30/10/2022 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 39 2. מדיניות אכיפה בגבייה 3. תוכנית עבודה לשנת 2023 – מזכ"לית המועצה 4. נסיעה של ראש המועצה לגרמניה 5. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 8 תאריך: 30/10/2022 סדר היום: דיון בהמלצות הועדה לענייני ביקורת מס' 16 מיום 23.10.22 לדוח מבקרת המועצה מס' 13 לשנת 2021 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 30/10/2022 סדר היום: הצגת דוחות החברות לשנת 2021 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 39 תאריך: 02/10/2022 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים שלא מן המניין מס' 7, טלפונית מס' 9 2. תב"רים 3. אישור מורשי חתימה 4. דוח רבעוני 04/2021 5. עדכון מבנה ארגוני 6. מינוי חברי מליאה לוועדת בחינה לתפקיד גזבר 7. מינוי נציג ועדת שימור אתרים 8. אשרור מינוי דירקטורית לחברת למחזור 9. אישור העסקת עובדת מעל גיל 70 10. הגדלת התקשרות עם שי פירון הוספת נושאים לסדר היום: מזכ"לית המועצה העלתה שני נושאים שיש להעלות לסדר היום – • אשרור מינוי מנהלת גבייה • אישור מתנות של ראש הרשות באירועים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 37 תאריך: 01/09/2022 סדר היום: הצגת תקציב מול ביצוע חצי שנתי וצפי להמשך השנה תכנית הפרשה לקרן שיקום / החזר הלוואות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 38 תאריך: 14/08/2022 סדר היום: 1. תוכנית מתאר כוללנית – דיון פנימי והצבעה 2. תב"רים 3. אישור פרוטוקולים 4. עדכון מורשי חתימה וכרטיסים חכמים 5. מינוי מ.מ גזברית 6. דוחות כספיים 2021 7. דוח רבעוני 04/2021 8. וועדת גבולות – נתניה פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

נושא מס' 1 - תוכנית מתאר כוללנית- כוללנית_חוף_השרון-11.08.2022 

עותק של אישור תברים למליאה מעודכן (002) - עותק של אישור תברים למליאה מעודכן (002)

נושא מס' 3 - אישור פרוטוקולים - פרוטוקול מליאה מס 36 - כולל חומר נלווה

נושא מס' 4 - עדכון מורשי חתימה - נושא מס' 4 - עדכון מורשי חתימה 

נושא מס' 5 - דוחות כספיים - 

דוחות כספיים החברה הכלכלית 2021

דוחות כספיים החברה לתשתיות ביוב 2021

החברה הכלכלית 2021

החברה למחזור - דוחות כספיים 2021 חתום

החברה לתשתיות ביוב 2021

נושא מס' 6- דוח רבעוני - דוח רבעוני 04.2021

נושא מס' 7 - ועדת גבולות נתניה -

החלטת מועצת עיריית נתניה

שינוי גבולות נתניה-חוף השרון למועצת העיר 11.5.22

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 5 תאריך: 02/08/2022 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 04/07/2022 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 37 תאריך: 30/06/2022 סדר היום: צו המיסים 2023 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 15 תאריך: 27/06/2022 סדר היום: צו המיסים 2023 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 36 תאריך: 30/05/2022 סדר היום: .1הצגת דירקטורים חדשים .2הצגת מבקרת הפנים אורית גדות .3 דוחות כספיים לשנת :2021 .4 דוח תכנון מול ביצוע :2021 .5 עדכון ועדות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 תאריך: 26/05/2022 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 36 תאריך: 22/05/2022 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. משלחת נוער לגרמניה 4. ועדת שמות – הסרת שמות רחובות בבצרה 5. ועדת תמיכות 2022 6. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 18/05/2022 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 25/04/2022 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 35 תאריך: 24/04/2022 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. דוחות כספיים 2020 4. דוח שנתי הממונה על תלונות הציבור 2021 5. דוח פעולות ועדים מקומיים 2021 6. סיכום מכרזים וזוכים לשנת 2021 7. עדכון מדיניות הרוכלות 8. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 34 תאריך: 20/03/2022 סדר היום: 1 .תוכנית מתאר כוללנית 2022 תקציב. 2 3 .תקציב וועדים 2022 4 .עדכון מורשי חתימה בגנים 5 .עדכון חברים בוועדת הביקורת של חרוצים 6 .סיכום מכרזים וזוכים לשנת 2021 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 14/03/2022 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 33 תאריך: 27/02/2022 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול 2 .תב"רים 3 .הזרמת שפכים מנתניה 4 .דין וחשבון 2021 5 .הסכם חוף השרון-לב השרון - חלוקת הכנסות 6 .החלטה לגבי הגשת ערר למועצה הארצית בנושא יחידה שלישית בנחלה 7 .מינוי ושכר לסגן מנהל האגף המוניציפלי 8 .מינוי גבי פל כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחים 9 .חוק עזר לשמירה – עדכון תעריף 10.אשור מינוי נציג חוף השרון בוועדת תכנון רמת השרון – בן הטה 11.עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית מס' 0 תאריך: 07/02/2022 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 35 תאריך: 17/01/2022 סדר היום: .1דיון במחיר קולחים לצרכנים 2022 .2אישור העלאת מחיר לספק טרייטל פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 17/01/2022 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 34 תאריך: 29/12/2021 סדר היום: דיון תקציב 2022 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 32 תאריך: 12/12/2021 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. פעילות כנגד חוות סוסים ליד קיבוץ תל יצחק 4. חוות השרתים בבני ציון 5. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2022: אגף החינוך, המחלקה לשירותים חברתיים 6. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 31 תאריך: 05/12/2021 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2022: הועדה לתכנון ובניה, אגף הקהילה 4. דוח רבעוני 02/2021 5. אורכה לחוק עזר לשמירה 6. אימוץ חוזר מנכ"ל משרד הפנים למדיניות השקעה של עודפי המזומנים 7. הסבת חשבון הבנק של המועצה לבנק מזרחי 8. אישור שכר בכירים למנהל תשתיות 9. עדכון מורשי חתימה בגנים 10. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 33 תאריך: 04/11/2021 סדר היום: עדכון החלטה בנוגע ללקיחת הלוואהע"ס 1.5מיליון ש"חעקב שינוי הריבית פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית מס' 0 תאריך: 04/11/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 30 תאריך: 31/10/2021 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 29 2. תב"רים 3. מינוי ועדות ביקורת בכפר נטר 4. מינוי רגינה פאשייב כדירקטורית בחברה למחזור מים וקולחים 5. הצגת תוכנית תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות 2022 6. הצגת דוחות כספיים החברה הכלכלית והחברה לתשתיות ביוב 2020 7. מחיקת חובות 8. פירוק החברה לתשתיות ביוב ומינוי נאמן 9. אישור לעבודה נוספת 10. הגדלת התקשרות עם חברת אמקול (התקנת משאבות הביוב) 11. מורשי חתימה בגנים 12. עדכונים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 8 תאריך: 25/10/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 32 תאריך: 01/09/2021 סדר היום: 1. אישור הלוואות. 2. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 13 תאריך: 24/08/2021 סדר היום: דיון בדוח מבקרת המועצה לשנת 2020 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 29 תאריך: 22/08/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 29 תאריך: 22/08/2021 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 28 2. שיפוץ המועצה – גלעד מאיק 3. תב"רים 4. אישור תנאי הלוואה מעודכן 5. מינוי ועדות ביקורת בישובים 6. מינוי ועדת מיגור אלימות 7. חילוף חברים בוועדות המועצה 8. הצגת תוכנית עבודה 2022 מזכ"לית המועצה 9. תבחינים לתמיכות 2022 10. עדכונים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 תאריך: 16/08/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 28 תאריך: 25/07/2021 סדר היום: על סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 27 2. שיפוץ המועצה – גלעד מאיק 3. הצגת פרויקט בחינת תפיסת החינוך – שי פירון 4. תב"רים 5. היטלי השבחה גליל ים 6. מלגות סטודנטים 7. הרשאת כרטיס חכם לענת אלדר 8. הרשאות חתימה בגנים 9. עדכונים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 6 תאריך: 15/07/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 13 תאריך: 30/06/2021 סדר היום: 1. עדכון תקציב 2. צו המיסים 2022 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 5 תאריך: 24/06/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 27 תאריך: 16/06/2021 סדר היום: 1 .שיפוץ המועצה – גלעד מאיק 2 .תב"רים 3 .משרד הדתות 4 .ועדת תמיכות 5 .דוחות כספיים קולחי השרון 2020 6 .דוח הממונה על תלונות הציבור 2020 7 .צו המיסים 2022 04/2020 רבעוני דוח. 8 9 .עדכון תקציב 10.דוח פעולות ועדים מקומיים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 12 תאריך: 13/06/2021 סדר היום: דיון בדוח פעולות ועדים מקומיים לשנת 2019 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 09/06/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 07/06/2021 סדר היום: 1 .חידוד תפקידה של המועצה 2 .חידוד תפקידיה של המליאה 3 .מפת האיומים על המועצה פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 31 תאריך: 30/05/2021 סדר היום: 1. אישור דוחות כספיים 2020. 2. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 13/05/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית מס' 0 תאריך: 05/05/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 30 תאריך: 27/04/2021 סדר היום: על סדר היום: 1. אישור נושא לקיחת הלוואות. 2. הגדלת חוזה בפרויקט בוסטרים וקו 20". 3. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 26/04/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 26 תאריך: 25/04/2021 סדר היום: 1 .אישור תקציבי ועדים מקומיים 2 .תב"רים 3 .תנאי הלוואה מעודכנים לאישור 4 .עדכון הסכם הלוואת בעלים שניתנה בשנת 2016 לחברה למחזור 5 .עדכון בנושא הליך הוצאה לפועל קולחי השרון 6 .מינוי צחי חודניק – לדירקטוריון החברה למחזור מים וקולחים 7 .חוקי עזר – לפינוי פסולת, ולאיסור חד"פ בחוף הים 8 .עדכון בנושא תת"ל 65 9 .מינוי אתי וקנין כממונה על חוק חופש המידע 23,24,25 פרוטוקולים אישור.10 11.עדכונים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 25/04/2021 סדר היום: 1. הצגת דוח מפורט 2019 והמלצות ועדת ביקורת 2. הצגת דוח כספי מבוקר 2019   פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 12 תאריך: 18/04/2021 סדר היום: 1 .אישור תקציבי ועדים מקומיים 2 .תב"רים 3 .תנאי הלוואה מעודכנים לאישור 4 .עדכון הסכם הלוואת בעלים שניתנה בשנת 2016 לחברה למחזור 5 .עדכון בנושא הליך הוצאה לפועל קולחי השרון פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 29 תאריך: 21/03/2021 סדר היום: 1. עדכון בנושא לקיחת הלוואות. 2. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 25 תאריך: 14/03/2021 סדר היום: 1 .אשרור חתימה על אמנת האקלים 2 .תב״רים 3 .הגדלת הסכם התקשרות עם א.ב מתכננים 4 .אישור פרוטוקולי מליאה מס׳ 23 ,24 5 .אורכה לחוק העזר לשמירה 6 .עדכונים 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11 תאריך: 11/03/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 08/03/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 24 תאריך: 07/02/2021 סדר היום: 1. הצגת תוכניות עבודה: קיימות, ביטחון 2. תקציב 2021 3. מכירת נכס בחרוצים 4. מדיניות לרישוי עסקים 5. פירוק החברה לתשתיות ביוב 6. מינוי ועדה למיגור אלימות 7. סגירת תב"רים 8. אישור פרוטוקולים: מליאה טלפונית מס' 6, ומליאה מס' 22 9. עדכונים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 07/02/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 11 תאריך: 02/02/2021 סדר היום: תקציבי 2021 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 10 תאריך: 10/01/2021 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 28 תאריך: 20/12/2020 סדר היום: על סדר היום: 1. תקציב החברה לשנת 2021. 2. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 27 תאריך: 16/12/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 26 תאריך: 10/12/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 23 תאריך: 06/12/2020 סדר היום: 1.מינוי בן הטה כנציג ברשות ניקוז ירקון 2 .מינוי סמדר צלר, מנהלת אגף החינוך – כממונה על קידום מעמד האישה 3 .מינוי חגית עדן, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים- כממונה על מניעת הטרדות מיניות 4 .מינוי חגי אבני כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחים 5 .תיקון פרוטוקול מליאה מס' 1 6 .אישור המשך גביית היטל שמירה עד סוף 2021 7 .הצגת דוח רבעוני 2020/02 8 .מתן הרשאות חתימה לחגית עדן ולגבי פל 9 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 9 תאריך: 30/11/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 22 תאריך: 25/10/2020 סדר היום: 1 .היכרות עם מנהלת אגף חינוך, ומנהל אגף מוניציפלי 2 .הצגת תכנית עבודה מזכ"לית המועצה 2021 3 .הצגת תוכנית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות 4 .עדכון הרשאות חתימה בגנים 5 .אישור שכר מהנדס 6 .תב"רים 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 25/10/2020 סדר היום: 1. הצגת דוח ביקורת מבקרת המועצה לשנת 2019 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 10 תאריך: 15/10/2020 סדר היום: 1 .המשך דיון מישיבת הועדה לענייני ביקורת מיום 20.7.24 בנושא דוח ביקורת - אישורי חשבוניות לתשלום. 2 .המשך דיון מישיבת ועדת ביקורת מיום 20.8.12 בנושא דוח ביקורת – איגוד ערים לתברואה. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 7 תאריך: 16/09/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 25 תאריך: 09/09/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 21 תאריך: 06/09/2020 סדר היום: 1. היכרות עם מנהלת אגף חינוך, ומנהל אגף מוניציפלי 2. הצגת דוחות כספיים קולחי השרון 2019 3. קריטריונים לנושא תמיכות 4. דוח רבעוני 01/2020 5. הצגת תוכנית עבודה מזכ"לית המועצה 2021 6. מתן הרשאות חתימה 7. עדכון בנושא גישור עם נווה הדסה 8. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 24 תאריך: 26/08/2020 סדר היום: 1 .מינוי מנהל כספים. 2 .אישור עדכון מורשי חתימה של החברה. 3 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 9 תאריך: 12/08/2020 סדר היום: 1 .דוח ביקורת מטעם המשרד לשירותי דת 2 .המשך דיון בדוח מבקרת המועצה מס' 11 לשנת 2019 בנושאים: א. רשות תמרור מקומית חוף השרון ב. איגוד ערים השרון הצפוני )תברואה וסילוק אשפה( : מכרז 2018/1 להקצאת קרקע, תכנון הקמה ותפעול מתקן לטיפול בפסולת ביתית פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 6 תאריך: 27/07/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20 תאריך: 26/07/2020 סדר היום: .עדכון תקציב 2 .דוחות כספיים 2019 – החברה לתשתיות ביוב, והחברה הכלכלית 3 .הצגת דוחות כספיים וועדים 4 .עדכון מורשי חתימה בגנים 19 ,18 ,17 פרוטוקולים אישור. 5 6 .קריטריונים להנחות ארנונה 7 .הנחיות מרחביות 8 .תב" רים 9 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 10 תאריך: 19/07/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 23/06/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 23 תאריך: 21/06/2020 סדר היום: .דוחות כספיים 2019 . 2 .עדכון שכר מנכ"ל. 3 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 19 תאריך: 21/06/2020 סדר היום: 1 .הצגת דוח רבעוני 2019/04 2 .עדכון צו המיסים 2020 3 .ועדת תמיכות 4 .פתרון ביוב בית יהושע 5 .החלפת משאבות ביוב 6 .ביטול מכרז - 2020/23 להספקת מוצרי מכולת- ופתיחת הליך מו"מ 7 .ביטול מכרז פסולת למחזור 2020/18 – ופתיחת הליך מו"מ 8 .תב"רים 9 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 9 תאריך: 16/06/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

צו המיסים 

דוח רבעוני 4-2019

פרוטוקול ועדת תמיכות מס 3 2020 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3 תאריך: 14/06/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 18 תאריך: 24/05/2020 סדר היום: 1. מינוי נציג ציבור לוועדות בחינה 2. הצגת דין וחשבון שנתי ממונה תלונות הציבור 2019 3. מינוי א. חוק חופש המידע 4. ועדת שמות – מתחם אשדר 5. ועדת תנועה – מינוי חברים נוספים 6. אשרור מליאה טלפונית מס' 5 7. ועדת תמיכות 2020 8. סגירת תב"רים 9. תב"רים 10. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 8 תאריך: 24/05/2020 סדר היום: דיון בדוח מבקרת המועצה מס' 11 לשנת 2019 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 תאריך: 14/05/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 07/05/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 27/04/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 7 תאריך: 27/04/2020 סדר היום: סדרי ניהול הועדה דיון בדו"ח מבקרת המועצה מס'11 לשנת 2019 כללי פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 17 תאריך: 15/03/2020 סדר היום: 1. מדיניות רווחה 2. פרוטוקול ועדת תמיכות 3. ועדת שמות – אשדר 4. תב"רים 5. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 26/02/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 16 תאריך: 23/02/2020 סדר היום: 1. ערבות להלוואה לחברה למחזור מים וקולחים 2. תקציב ועדים 3. דוח פעילות ועדים מקומיים 4. עדכון מדיניות רוכלות 5. עדכון מורשי חתימה בגני בצרה 6. ביטול הליך קול קורא ל"שירותי ייעוץ אומנותי לפסטיבל המוזיקה" ואישור התקשרות באמצעות מו"מ 7. תב"רים 8. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

פרוטקול + חומר נלווה חלק א'

פרוטקול + חומר נלווה חלק ב'

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 6 תאריך: 18/02/2020 סדר היום: דיון ב"דוח הפעולות" של הועדים המקומיים לשנת 9-2018 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 8 תאריך: 16/02/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 20/01/2020 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 22 תאריך: 15/01/2020 סדר היום: 1 .הצגת תכנית עסקית 2020 – 2030 . 2 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 15 תאריך: 29/12/2019 סדר היום: 1. הצגת תוכניות עבודה: מחלקת שפ"ע, קב"ט 2. פסק דין בוררות קולחי השרון 3. הצגת דוחות כספיים ועדים מקומיים 4. תקציב 2020 5. דין וחשבון 2019 6. תב"רים 7. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית מס' 0 תאריך: 26/12/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית מס' 0 תאריך: 26/12/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 7 תאריך: 22/12/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 10 תאריך: 16/12/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 21 תאריך: 08/12/2019 סדר היום: .הצגת דוח ביקורת 2018 והמלצות ועדת ביקורת. 2 .הגדלת חוזה מי העמק קו יקום אודים. .2020 תקציב. 3 4 .הסכם תל יצחק. 5 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 14 תאריך: 08/12/2019 סדר היום: 1. הצגת תוכניות עבודה: הועדה לתכנון ובניה, מחלקת שפ"ע, שירות ומידע 2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 12 3. מחיקת חובות 4. מינוי נציג ציבור לוועדות בחינה 5. תב"רים 6. עדכונים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 9 תאריך: 25/11/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 13 תאריך: 24/11/2019 סדר היום: 1. הצגת תוכניות עבודה: אגף שירותים חברתיים, אגף חינוך בלתי פורמלי 2. מיחזור פלסטיק 3. מדיניות אכיפת חוקי עזר 4. הצגת דוחות כספיים – 2018 5. אישור הסכם להחלפת מקרקעין 6. עדכון קריטריונים למלגות ספורט 7. אישור פרוטוקולים 9,12 8. מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה 9. תב"רים 10. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 24/11/2019 סדר היום: 1. הצגת דוח מפורט 2018 והמלצות ועדת ביקורת פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

דוח מפורט 2018

הזמנה למליאה שלא מן המניין מס' 2

פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 5

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 5 תאריך: 10/11/2019 סדר היום: דיון בממצאי דו"ח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2018 . פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 8 תאריך: 28/10/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 12 תאריך: 27/10/2019 סדר היום: 1. הצגת עקרונות חוק העזר לפסולת עסקית 2. הצגת תוכנית עבודה 2020- אגף חינוך 3. אישור פרוטוקולים 9,10,11 4. מורשי חתימה – גני כפר נטר 5. אורכה למכרז ביטוח 6. תב"רים 7. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

אישור אגרת אשפה עודפת חוף השרון

עריכת תחשיב אגרת פינוי פסולת עודפת חוף השרון אוקטובר 2019

תחשיב חוק עזר אגרת פסולת עודפת

סיכום 10 שנות עשיה חינוכית

תבנית מצגת לתוכנית עבודה  2020

תברים

פרוטוקול מליאה מס' 11 כולל חומר נלווה

פרוטוקול מליאה מס'  10

הזמנה למליאה מס' 12

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 27/10/2019 סדר היום: 1. בהמלצות הועדה לענייני ביקורת מיום 20.8.19 בנושא דוח מבקרת המועצה לשנת 2018 פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 20 תאריך: 15/09/2019 סדר היום: .תעריף גליל- ים. 2 .עדכון מינוי ועדת מכרזים. 3 .עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 11 תאריך: 08/09/2019 סדר היום: 1. עדכון תקציב 2. תבחינים לתמיכות 2020 3. דוח רבעוני 4. מבנה ארגוני 5. תוכנית עבודה מזכ"ל 6. אישור נסיעה אלי ברכה 7. אורכה לחוק עזר לשמירה 8. מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה 9. תב"רים 10. עדכונים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 6 תאריך: 01/09/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

חומר נלווה

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 3 תאריך: 29/08/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 6 תאריך: 26/08/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 4 תאריך: 20/08/2019 סדר היום: דיון בהמלצת המבקרת בדו"ח השנתי 2018 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 10 תאריך: 04/08/2019 סדר היום: 1. אשרור ו. ערר ארנונה 2. הצגת תוכנית עבודה 2020 מזכ"ל 3. מבנה ארגוני 4. עדכון מורשי חתימה 5. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

מבנה ארגוני 2018

מבנה ארגוני 2019

מצגת עדכנית תכנית עבודה

הזמנה למליאה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 1 תאריך: 25/07/2019 סדר היום: שינוי שיטת התשלום של החברה למחזור מים וקולחים: מהמחאות להעברות בנקאיות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 19 תאריך: 30/06/2019 סדר היום: .דוחות כספיים 2018 2 .מבנה ארגוני 3 .עדכונים נוספים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

דוח כספי לשנת 2018 לחצו כאן 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 30/06/2019 סדר היום: 1. הצגת דוחות כספיים קולחי השרון 2. דוח ממונה על תלונות הציבור 3. צו ארנונה 4. הסכם חכירת משנה 5. מינוי ממונה חוק חופש המידע 6. מינוי רו"ח בוועדים 7. מינוי עירן הלפרין לדירקטוריון בית החינוך המשותף חוף השרון 8. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 5 תאריך: 24/06/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 5 תאריך: 24/06/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 8 תאריך: 20/06/2019 סדר היום: 1. תכנית מתאר כוללנית 2. מחיקת חובות 3. אישור פרוטוקול מליאה מס' 6+7 4. מינוי נציג ציבור לוועדות בחינה 5. מינוי עדי רוזנטל כדירקטור בחברה למחזור מים וקולחים 6. תב"רים 7. עדכונים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 4 תאריך: 27/05/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 19/05/2019 סדר היום: 1. תקציבי ועדים 2. אישור פרוטוקול מליאה מס' 6 3. דוח רבעוני 4. עדכון תקציב 5. אישור הרשאות חתימה לרבנות ולסגנית המהנדס 6. ועדת תמיכות 7. מינוי ועדות ביקורת ביישובים 8. זוכים ומשתתפים במכרזים בשנת 2018 9. תב"רים 10. עדכונים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 4 תאריך: 12/05/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

חומר נלווה 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 תאריך: 07/05/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 3 תאריך: 29/04/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 18 תאריך: 17/04/2019 סדר היום: 1.אישור תקנון החברה. 2 .אישור שכר המנכ"ל. 3 .פנלים סולריים במאגר. 4 .עדכונים נוספים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 6 תאריך: 24/03/2019 סדר היום: 1. תקציבי ועדים 2. אישור תקנון החברה למחזור 3. תכנית מתאר כוללנית 4. אישור מורשה חתימה לטובת כרטיס חכם לרבנות 5. מינוי עדי רוזנטל כנציג ציבור – ועדת איכות הסביבה 6. גידול קנאביס 7. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 4+5 8. תב"רים פרוטוקול: תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 12/03/2019 סדר היום: 1 .הצגת תפקיד, סמכויות וחובות המבקר ותפקידי ועדת הביקורת 2 .תפקידי ועדת ביקורת 3 .מעקב תיקון ליקויים במועצה אזורית 4 .ביקורות ובקרה בועדים המקומיים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 3 תאריך: 10/03/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 06/03/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 05/03/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 27/02/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 10/02/2019 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 2+3 2. המלצה לוועדה המחוזית על מינוי שמואל בוקסר- עיריית נס ציונה ואבי הררי – מועצה מקומית אבן יהודה 3. עדכון תקציב 4. שיפוץ מועצה 5. מכרז הזנה 6. מינוי דירקטורים לתאגידים 7. דין וחשבון לשנת 2018 8. תכנית עבודה מחלקת שירות ומידע 9. דוח ספקים שהשתתפו במכרזים 2018 10. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 2 תאריך: 04/02/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 1 תאריך: 24/01/2019 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 13/01/2019 סדר היום: 1. מחיקת חובות 2. דיון נוסף בצו ארנונה 3. הצגת תוכניות עבודה: מחלקה מוניציפלית, קב"ט ושירות ומידע 4. הצגת דוח דין וחשבון 2018 5. פתרון ביוב 6. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 2+3 7. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

נושא מס' 1 – מחיקת חובות , דוח ארנונה 

נושא מס' 2 – דיון נוסף בצו הארנונה- פרוטוקול מליאה מס 66 , צו מיסים 2019

נושא  מספר 3 – הצגת תכניות עבודה  מצגת תע-אגף-מוניציפלי-למליאה

נושא מס' 4 – הצגת דין וחשבון 2018 דין-וחשבון-2018-סופי

נושא מס' 6 – מינוי אלי כחבר בוועדה המחוזית המלצה למינוי חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה

נושא מס' 7 – תברים

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 30/12/2018 סדר היום: 1. הצגת תוכניות עבודה: מחלקת חינוך, הגיל הרך וילדים ונוער 2. מינוי נציגי ציבור לוועדות בחינה 3. מינוי מנכ"לית המועצה כממלאת מקום של ראש המועצה בוועדות בחינה 4. השלמת מינוי ועד מקומי כפר נטר 5. תקציב 2019 6. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

מבנה ארגוני עתידי

מבנה ארגוני קיים 122018

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 17 תאריך: 24/12/2018 סדר היום: 1. תקציב ותוכנית עבודה 2019 2. מינוי רו"ח 3. מינוי ועדות 4. אשרור מורשי חתימה 5. עדכונים נוספים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 1 תאריך: 23/12/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 1

חומר נלווה 2

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 16/12/2018 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 1 2. רוני ניימן: המאבק להרחקת אסדות הגז 3. הצגת תכנית עבודה: מנכ"לית 4. הצגת תכנית עבודה: המחלקה לשירותים חברתיים 5. האצלת סמכויות לוועדים המקומיים 6. האצלת סמכויות – העברת תקציב לישובים 7. מינוי ועדות 8. מינוי א. חופש המידע 9. מדיניות הפצת מיילים של חברי המליאה לטובת השתתפות בכנסים 10. תב"רים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

ארנונה לישובים סופי

האצלת סמכויות לוועדים המקומיים

מחלקת שירותים חברתיים – מצגת למליאה תכנית עבודה 2019

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 25/11/2018 סדר היום: 1. הצהרת חברי המליאה 2. דברי פתיחה – ראש המועצה 3. מצגת תפקיד ועבודת המליאה וועדותיה 4. בחירת סגן ראש המועצה 5. אשרור מינוי משרות אמון 6. אישור מורשי חתימה 7. מינוי נציג בקולחי השרון, רשות ניקוז ודירקטוריונים 8. בחירת וועדות פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

מצגת מליאה 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 68 תאריך: 14/10/2018 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מליאה מס' 67 2. הצגת דוחות כספיים של חברת קולחי השרון ליום 31.12.2017 3. עדכון תקציב 4. דוח רבעוני 02/2018 5. עדכון מורשי חתימה במוסדות חינוך ומועצה 6. תב"רים 7. דוח כספי מפורט 2017 8. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

אישור מורשי חתימה 

דוח רבעוני לשנת 2018

דוחות כספיים "קולחי השרון" 

עדכון תקציב מס' 2 

אישור תב"רים 

סגירת תב"רים 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11 תאריך: 07/10/2018 סדר היום: מנכ'לית המועצה סקרה את עיקרי הליקויים בדוח מפורט לשנת 2017 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 67 תאריך: 02/09/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 66 2 .הצגת תכנית עבודה 2019- מנכ"לית 3 .אורכה למכרז רכש 4 .ביוב ארסוף 5 .ארסוף קדם 6 .תב"רים 7 .דיווח דוחות כספיים 8 .דוח כספי מבוקר 2017 01/2018 רבעוני דוח. 9 10.עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

דוח כספי מבוקר 2017

דוח רבעוני 2018

אישור תב"רים

תוכנית עבודה 2019

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 35 תאריך: 19/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 15/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 14/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 0 תאריך: 12/08/2018 סדר היום: דיון בדוח מבקרת המועצה מס' 9 לשנת 2017 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 06/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 05/08/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 66 תאריך: 29/07/2018 סדר היום: 1. הצגת יועמ"ש חדש 2. שינוי תעריפים היטל סלילה וצו ארנונה 3. אישור פרוטוקולי מליאה: 65, 63 4. אשרור מליאה טלפונית מס' 4 5. הסכם קיר אקוסטי 6. עדכון נישומים ביתרות זכות – תהליך עבודה 7. סגירת העמותה לקידום החינוך בחוף השרון – סופי 8. תבחינים לתמיכות 2019 9. קביעת חברי הועד 10. מחיקת חובות 11. תקציב געש 12. תב"רים 13. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 16 תאריך: 29/07/2018 סדר היום: 1. מינוי ו. ביקורת 2. עדכונים שוטפים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 17/07/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול התכנית לתוספת יחידה שלישית בנחלה מס' 1 תאריך: 16/07/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 65 תאריך: 01/07/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקולי מליאה: 63 ,64 2 .אשרור מליאה טלפונית מס' 3 3 .ניצנים 4 .קביעת מודד 5 .יו"ר ועדת הבחירות ותוספת חברים 6 .האצלת סמכויות "לאחזקת )או הפעלת( בית עלמין ומתן שירותי קבורה" 7 .דיון על יועץ משפטי 8 .תב"רים 9 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

פרוטוקול מליאה טלפונית מס' 3

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק נגע בסמים מס' 0 תאריך: 24/06/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 64 תאריך: 17/06/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62 2 .אישור המשך גביית אגרת שמירה עד לשנת 2019 3 .המשך העסקת קצין בטיחות מעל גיל 70 4 .חוקי עזר – עדכון תעריף לגבייה 5 .תב"רים 6 .מינוי ועדת בחירות מקומיות 2018 מינוי אסנת צימרמן כממלאת מקומו של אהוד רפפורט בוועדות המועצה 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

אישור תב"רים

צו המועצות המקומיות 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 63 תאריך: 24/05/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה: 62 2 .עדכון תקציב 3 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

תקציב 2018

אישור תב"רים

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 34 תאריך: 24/05/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

חומר נלווה 

חומר נלווה 

 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 33 תאריך: 24/05/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 62 תאריך: 06/05/2018 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה: 61 2 .דוח גבייה 3 .עדכון נישומים ביתרות זכות 2017 4 רבעון דוח. 4 5 .החלפת נציגים בוועד ארסוף 6 .הסכם ניצנים 7 .ועדת תמיכות 8 .תב"רים 9 .הנחת מילואים – עדכון 10 .הליך מו"מ לפיתוח גני בצרה 11 .מינוי איילת בריליאנט כנציגת ציבור בוועדות בחינה 12 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

חומר נלווה

אישור תב"רים

דוח רבעוני 2017

דוח ארנונה למליאה 2018

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 01/05/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 32 תאריך: 29/04/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 1

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 15 תאריך: 29/04/2018 סדר היום: 1 .דוחות כספיים 2 .עדכונים נוספים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 61 תאריך: 25/03/2018 סדר היום: 1.אישור פרוטוקול מליאה: 60 2 .תקציבי ועדים 2018 3 .שינוי נוהל רכש )-פטור מהצעות מחיר לרכישות חד פעמיות עד 000,7 )₪ 4 .הארכת שירות יועצים בחודשיים )עד סוף מאי( עד למעבר לעבודה לפי הנוהל החדש של משרד הפנים. 5 .אישור הסכם גליל ים 6 .מתן הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים 7 .מינוי רכזת נגישות – רעות חזן 8 .חלופת בית עלמין – סופי 9 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: תמלול שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 14 תאריך: 25/03/2018 סדר היום: 1. עדכון התקדמות פרויקטים. 2. עדכון בשינויים תפעוליים - השלכות תקציביות אפשריות. 3. בדיקה לגבי חיוב יקום בשנת 2016, והצעה להסדר. 4. עדכון בנושא תשלום בכרטיס אשראי. 5. עדכונים נוספים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק נגע בסמים מס' 0 תאריך: 19/03/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 31 תאריך: 18/03/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 30 תאריך: 28/02/2018 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 1

חומר נלווה 2

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 21/01/2018 סדר היום: 1 .בחירת יועץ משפטי 2 .חלופת בית עלמין פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 59 תאריך: 31/12/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 55 2 .תבר"ים 2018 תקציב. 3 4 .דוח ספקים שהשתתפו במכרזים 2017 5 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 29 תאריך: 25/12/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 58 תאריך: 24/12/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 56 2 .הצגת תכניות עבודה: חינוך, רווחה, שירות ומידע וגזברות 3 .תבר"ים 4 .פתיחת חשבון חדש- קרן שיקום תשתיות ביוב 5 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 13 תאריך: 24/12/2017 סדר היום: 2018 תקציב. 1 עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 57 תאריך: 10/12/2017 סדר היום: 1 .הצגת תכניות עבודה 2018 : א. מחלקת קיימות ב. מחלקת רישוי עסקים, תברואה, פיקוח, תברואה ואיכות הסביבה ג. מחלקת ביטחון ד. ועדה לתכנון ובנייה 2 .עדכון תקציב 3 .סגירת תב"רים 4 .דוחות כספיים חצי שנתי 5 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 28 תאריך: 06/12/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 27 תאריך: 21/11/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 56 תאריך: 19/11/2017 סדר היום: 1 .מדיניות הרוכלות 2 .ועד ארסוף- מינוי 3 .גיוס מנהל אגף מוניציפלי 4 .דיווח אגרת ביוב 5 .מחיקת חובות ארנונה 6 .תב"רים 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית מס' 0 תאריך: 16/11/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 12 תאריך: 15/11/2017 סדר היום: 1. מינוי מנכ"ל החברה – גיל שטרסברג 2. עדכונים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 55 תאריך: 29/10/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 54 2 .ועדת גבולות אבן יהודה 3 .נציג גליל ים ברמת השרון 4 .מדיניות הרוכלות 5 .דוח ארנונה 6 .שכר רעות חזן – עוזרת אישית למנכ"לית 7 .תכנית עבודה 2018 – מנכ"לית 8 .הארכת התקשרות עם מפע"ת 9 .תב"רים 10 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 26 תאריך: 26/10/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

חומר נלווה 2

חומר נלווה 3

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 2 תאריך: 18/10/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק נגע בסמים מס' 0 תאריך: 26/09/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 54 תאריך: 17/09/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 53 2 .מדיניות רוכלות 3 .דוח רבעוני לשנת 2017 3 .דוח כספי שנתי 2016 4 .העברת הגבייה מוועד מקומי ארסוף למועצה 5 .תבר"ים – הסדרת חוף רחצה געש, סימון כבישים במועצה 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 25 תאריך: 12/09/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 1

חומר נלווה 2

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 25 תאריך: 12/09/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 1

חומר נלווה 2

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 53 תאריך: 27/08/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 52 2 .תקנון החברה למיחזור מים 3 .עדכון תקציב 4 .גני ילדים – חוק הצהרונים- תקצוב 5 .מספור הבתים במושב כפר חרוצים 6 .הקמת המתנ"ס 7 .קו"ח שירה הררי – חברה חדשה בדירקטוריון החברה למיחזור מים 8 .עדכונים 9 .אישור חוק עזר לשמירה 2018 10 .תבחינים לתמיכות 11 .תב"רים – תוספת תקציב עבור בינוי גני ילדים בצרה 12 .קיר אקוסטי בשפיים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 24 תאריך: 20/08/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה

שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 11 תאריך: 13/08/2017 סדר היום: .עדכון תקציב 2017 2 .תקנון התאגיד 3 .עדכונים בעניין קו הרצליה פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 51 תאריך: 25/06/2017 סדר היום: 1 .צו ארנונה לשנת 2018 2 .אישור נוהל תמיכות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 50 תאריך: 11/06/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 7 מחוץ למניין 2 .דיון בדוחות הכספיים של תאגידי המועצה 3 .מכירת מגרש מזכירות חרוצים 4 .צו ארנונה לשנת 2018 5 .אשרור נציגת ציבור נוספת בוועדת בחינה במועצה 6 .הארכת התקשרות עם חברת "מפעת" 7 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הנהלה מס' 23 תאריך: 04/06/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 49 תאריך: 14/05/2017 סדר היום: 1 .מוכנות מועצה לחרום 2 .התקשרות עם עמותת "ניצנים" 3 .דיווח גביית ארנונה 2016( המשך ממליאה מס '48) 4 .חילופי נציגי מועצה בוועדת השקעות 5 .אישור מורשי חתימה בחשבונות של בתי הספר בניהול עצמי 6 .מינוי ממונה חוק חופש המידע 7 .דיון בדוחות הכספיים של התאגידים 8 .מכירת מגרש מזכירות חרוצים 9 .ו. ביקורת חרוצים 10 .דיון מבצע גביית חובות ארנונה 11 .תבר"ים 12 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 48 תאריך: 02/04/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 47 2 .דיווח דו"ח חצי שנתי סקור 2016 3 .דיווח גביית ארנונה 2016 4 .דיווח מצב חובות ארנונה רבעון 4 2016. 5 .מינוי רו"ח לועד מקומי ארסוף 6 .אישור תקציבי הוועדים המקומיים 2017( המשך( 7 .אישור תמיכות לשנת 2016 8 .מחיקת חובות שילוט 9 .עדכון קריטריונים לו. מלגות 10 .מדיניות אכיפה במועצה 11 .מינוי ו. השגה לרישוי ועסקים 12 .עדכון מורשי חתימה 13 .תבר"ים 14 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 9 תאריך: 23/03/2017 סדר היום: 1 .עדכון לגבי התכנית לאגודה שיתופית 2 .קביעת מדיניות גבייה וחיוב 3 .בחירת נציג לעדת בחינה למנכ"ל פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 23/03/2017 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 47 תאריך: 19/02/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 46 2 .הצגת דו"ח "דין וחשבון" לשנת 2016 3 .דו"ח תלונות ציבור לשנת 2016 4 .עדכון נוהל רכש בוועדים המקומיים 5 .אישור תקציב הוועדים המקומיים לשנת 2017 6 .קריטריונים למינוי וועדות ביקורת בישובים 7 .דוח ביצוע מכרזים 2016 8 .ביטול מכרז עיקור וסירוס חתולים – העברה למו''מ 9 .חוקי עזר – ביטול ותיקון חוקי עזר 10.אישור לקיחת הלוואה 11.תבר"ים 12.עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול דירקטוריון של החברה למיחזור מים וקולחים מס' 8 תאריך: 19/02/2017 סדר היום: תקציב החברה לשנת 2017 עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 46 תאריך: 08/01/2017 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 45 2 .תקציב המועצה לשנת 2017 3 .תוכנית פיתוח 2017 4 .אישור לקיחת הלוואה לטובת תכנית פיתוח 5 .דיווח דוח כספי רבעון 3 6 .דיון על עתיד מט"ש הרצליה 7 .תבר"ים 8 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 45 תאריך: 04/12/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 44 תאריך: 06/11/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 43 תאריך: 25/09/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 42 תאריך: 18/08/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 1 תאריך: 14/08/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 52 תאריך: 30/07/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

חומר נלווה 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 41 תאריך: 03/07/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 40 תאריך: 22/05/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 38 תאריך: 20/03/2016 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולי מליאה מס' 35 ו36 2. מדיניות רישוי עסקים 3. הצגת תהליך לניהול שטחים פתוחים 4. עדכון בעניין פח כתום 5. פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה עבור כספי מפעל הפיס 6. פתיחת חשבון השקעות בבנק איגוד 7. פתיחת חשבון השקעות בבנק הפועלים 8. הגדלת חוזה ב30% מגרש כדורגל ויצמן 9. פתיחת חשבון השקעות בבנק לאומי 10. הגדלת חוזה חרוצים 11. אישור הסכם הלוואת בעלים החברה למחזור . 12. תברים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

רישוי עסקים - מדיניות המועצה האזורית חוף השרון - לחצו כאן 

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 37 תאריך: 14/02/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 36 תאריך: 24/01/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 35 תאריך: 10/01/2016 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 34 תאריך: 20/12/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 33 תאריך: 22/11/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 32 תאריך: 25/10/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת רכש מס' 3 תאריך: 18/10/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 31 תאריך: 20/09/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1 תאריך: 06/09/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 30 תאריך: 09/08/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת מאבק נגע בסמים מס' 1 תאריך: 09/08/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית מס' 7 תאריך: 04/08/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 29 תאריך: 20/07/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת רכש מס' 2 תאריך: 07/07/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 29/06/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 28 תאריך: 21/06/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 27 תאריך: 17/05/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת רכש מס' 1 תאריך: 12/04/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 26 תאריך: 29/03/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 25 תאריך: 01/03/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 24 תאריך: 25/01/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 23 תאריך: 11/01/2015 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 22 תאריך: 28/12/2014 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מספר 21 2 .בחירת ועדת שילוט 3 .אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת 2014 4 .דיון בדוחות הכספיים של חברת קולחי השרון 5 .דיון והחלטה לגבי חברי דירקטוריון לחברה לתשתיות ביוב 6 .סגירת תב"רים 2014 7 .תכנית עבודה לשנת 2015 מחלקת רווחה 8 .תכנית עבודה לשנת 2015 מחלקת ביטחון ובטיחות 9 .עדכונים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' 2 תאריך: 26/11/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 21 תאריך: 23/11/2014 סדר היום: אישור פרוטוקול מליאה מס 19 ו- 20 2 .דיון והחלטה לגבי מינוי גזברית המועצה 3 .דיון והחלטה בדוח כספי 2013 חברה לתשתיות ביוב 4 .דיון בתקציב חברה לתשתיות ביוב לשנת 2014 5 .דין וחשבון חברות הבנות ואישור דוחות כספיים לשנת 2013 6 .דיון והחלטה לגבי מדיניות ארנונה , נכס ריק, תבחיני משנה והנחות רטרואקטיביות 7 .קריטריונים לקרן עידוד 8 .תב"רים ישובים 9 .עדכון סעיפי תקציב פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 3 תאריך: 30/10/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 20 תאריך: 05/10/2014 סדר היום: 1 .תוספת לסדר היום - מינוי דירקטור בחברה למיחזור מים וקולחין. 2 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 19 . 3 .דוח ביקורת משרד הפנים 2013 . 4 .תקציבי הועדים לשנת 2014 . 5 .מינוי שאול רשף כדירקטור בחברה למיחזור מים וקולחין. 6 .תבר"ים. 7 .מינוי פבלו לם כחבר בחברה למיחזור מים וקולחין. 8 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 19 תאריך: 14/09/2014 סדר היום: 1 .דחיית אישור פרוטוקול מליאה מס' 18 ו- 2 מחוץ למניין. 2 .ועדת הנחות לאגרת שמירה. 3 .תשלום לחברי ועדת ערר. 4 .מינוי דירקטורית בחברה למיחזור. 5 .פתיחת חשבון בנק לגני ילדים במועצה. 6 .העברת תקציב מסעיף לסעיף - תקציב 2014. 7 .תב"רים. 8 .דגשים להכנת תכנית עבודה לשנת 2015 . 9 .עדכונים. 10 .נושאים לדיון במליאה הבאה. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 19 תאריך: 14/09/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 18 תאריך: 03/08/2014 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מליאה מס 17 2. דיון בדוח רבעון 4 2013 ודיון בדוח שנתי 2013 3. תב"רים 4. אישור קריטריונים לתמיכה בחוגים (דיון המשך ממליאה מס' 17) 5. אישור קריטריונים לקרן עידוד ( דיון המשך ממליאה מס' 17) 6. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 17 תאריך: 29/06/2014 סדר היום: .אישור פרוטוקול מליאה מס 16 2 .דיון והחלטה תכנית העבודה של המועצה לשנת 2014 3 .דיון והחלטה בתקציב המועצה לשנת 2014 4 .דיון והחלטה בצו ארנונה 2015 5 .מינוי פקידת גבייה ברשומות 6 .דיון והחלטה במיחזור הלוואה לקולחי השרון 7 .תב"רים 8 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 16 תאריך: 11/05/2014 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 15 תאריך: 23/03/2014 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס' 12 ו – 14 2 .אישרור מינוי מאיר דור לחברות באיגוד ערים לתברואה 3 .דיון בקריטריונים לוועדת הנצחה 4 .דיון והחלטה בנושא חוק עזר למכירת בשר ומוצריו 5 .דיון המשך בניתוח נתוני ארנונה 2013 6 .דיון במדיניות המועצה להתקשרויות עם נותני שירותים משמעותיים 7 .תיקון פרוטוקול מס' 2 – חבר וועדת הנחות 8 .תב"רים 9 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 14 תאריך: 06/02/2014 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס 13 2 .אישור קו אשראי שנתי 3 .פתיחת חשבון בנק לשירותי דת 4 .פתיחת חשבון עו"ש בנק דקסיה 5 .אישור מיחזור הלוואות קולחי השרון 6 .מינוי עופר גורדון כמנהל רכש 7 .בקשת ארכה להתקשרות עם חברת מגער 8 .פטור ממכרז לשיפוץ הארכיון 9 .אישור העסקת הגזברית חדשה ואחוז העסקה שלה 10 .אישור פניה לקרן העיזבונות לקבלת מענק 11 .שינוי חבר ועדת ביקורת בבית יהושע 12 .תב"רים 13 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 25/12/2013 סדר היום: מחוץ לסדר היום חבר המליאה יוסי תאט נשבע אמונים מינוי ועדת המועצה ודירקטורים לתאגידים דיון בבחירת סגן ראש המועצה: מיסי ועד מקומי האצלת סמכויות למנהלי המחלקות בתחום הרכש אשראי לזמן קצר – החלטה תב"רים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 25/12/2013 סדר היום: 1 .דבר ראש המועצה 2 .הצהרת אמונים של חברי המועצה על פי חוק 3 .אישור פרוטוקול מליאה 12/53 4 .קביעת נושאים לסדר יום מליאה הבאה. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 13 תאריך: 22/12/2013 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מליאה מס 10 ו - 11 2 .דיון והחלטה תקציבי ישובים 2013 3 .אישרור חוק העזר לשמירה 4 .תב"רים 5 .עדכונים הוספת נושאים לסדר היום : 1 .ועדת הנצחה 2 .הוספת חבר לועדת ביקורת רשפון 3 .אישרור החלטה שהתקבלה בפרוטוקול מס' 1 פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 12 תאריך: 28/11/2013 סדר היום: 1. דיון והחלטה צו ארנונה 2014 2. שימוע לועדים בנושא מיסי ועד מקומי פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 11 תאריך: 17/11/2013 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 10 2. דוח רבעוני יוני 3. אישור העסקה נוספת לעובד מועצה 4. בקשה חריגה לעדכון מיסי ועד מקומי 5. הטלה ראשונה של מיסי ועד מקומי על תל יצחק וחרוצים 6. מינוי נציג ציבור לוועדות בחינה פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 10 תאריך: 20/10/2013 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 29/08/2013 סדר היום: אישור חברי ועדת ביקורת של הועדים המקומיים דיון ואישור הדוחות הכספיים של החברות הבנות דיון במערכת היחסים בין מועצה , חברי המליאה לועד המקומי ולועד האגודה דיון בלכידת כלבים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 8 תאריך: 25/08/2013 סדר היום: .אישור פרוטוקול מס' 7 2 .אישור פרוטוקול מס' 1 תמיכות 3 .דיון בנושא ארנונה מאגר 4 .שינוי שיטת הגבייה בחרוצים 5 .דיון והחלטה בנושא הרחבת מפעל ההשבה 6 .אישור אדלה רוט כמורשית חתימה זמנית 7 .קריטריונים למילגות לספורטאים מצטיינים 8 .פתיחת שני חשבונאות בבנק הדואר 9 .שינוי חוק העזר לשילוט 10 .תב"רים 11 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 14/07/2013 סדר היום: 1 .אישור פרוטוקול מס' 6 2 .אישור תקציב 2013 3 .מינוי ממונה נגישות במועצה 4 .אימוץ חוק הניקיון 5 .מינוי ועדות ביקורת בישובים 6 .דיון בנושא ארנונה מאגר פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 6 תאריך: 05/06/2013 סדר היום: .אישור פרוטוקול מס' 5 .2 עדכון החלטה בדבר הפסקת חיובי ארנונה בשיטת ריבית דריבית .3 פטור ממכרז לטלפונים סלולריים .4 סיום העסקתו של גזבר המועצה .5 התקשרות עם קיבוץ געש לקבלת חשמל לחוף הים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 21/04/2013 סדר היום: אישור פרוטוקול מס'4 2 .עדכון נוהל מחיקת חובות 3 .החלטה בדבר הפסקת חיובי ארנונה בשיטת ריבית דה ריבית 4 .דיון והחלטה על הכללים לחיובי ארנונה רטרואקטיבים 5 .החלטה בדבר התקשורת עם יועץ מיוחד לגביית הארנונה 6 .אישור פר וטוקול ועדת איכות סביבה 7 .תב"רים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 24/03/2013 סדר היום: אישור פרוטוקול מס' 4 .2 עדכון נוהל מחיקת חובות .3 החלטה בדבר הפסקת חיובי ארנונה בשיטת ריבית דה ריבית .4 דיון והחלטה על הכללים לחיובי ארנונה רטרואקטיבים .5 החלטה בדבר התקשורת עם יועץ מיוחד לגביית הארנונה .6 אישור פרוטוקול ועדת איכות סביבה .7 תב"רים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 10/02/2013 סדר היום: אישור פרוטוקול מס' 1 ו-2 . 2 .החלטה בדבר כניסה לתהליך הפרדה במקור לשני זרמים 3 .בחירת נציג לועדת תנועה 4 .מינוי מאיר דור כממלא מקום ראש המועצה כיו"ר ועדה לתכנון ולבניה 5 .עדכון על התקדמות תהליך מיחשוב הועדה 6 .שיפוץ כביש פנימי בצרה 7 .עדכון לגבי חלף היטל השבחה 8 .עדכון שכר בכירים מנהלת מחלקת חינוך 9 .תב"רים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 13/01/2013 סדר היום: 1 .מינוי ועדות המועצה ודירקטורים לתאגידים 2 .דיון בבחירת סגן ראש מועצה 3 .אשראי לזמן קצר – החלטה 4 .מיסי ועד מקומי 2013 5 .האצלת סמכויות רכש למנהלי המחלקות – החלטה פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 53 תאריך: 21/10/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 52 תאריך: 02/09/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 10 תאריך: 02/09/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 02/09/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 51 תאריך: 05/08/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 50 תאריך: 22/07/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 8 תאריך: 24/06/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 49 תאריך: 17/06/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 48 תאריך: 06/05/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 47 תאריך: 18/03/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 46 תאריך: 12/02/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 46 תאריך: 12/02/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 45 תאריך: 29/01/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 45 תאריך: 29/01/2012 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 44 תאריך: 20/11/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 43 תאריך: 20/11/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 42 תאריך: 31/10/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 41 תאריך: 25/09/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 40 תאריך: 14/08/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 31/07/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 6 תאריך: 31/07/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 39 תאריך: 03/07/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 05/06/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 37 תאריך: 10/04/2011 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 36 תאריך: 27/02/2011 סדר היום: קביעת סדר יום למליאה הבאה הגדלת תב"ר פיתוח חרוצים בסך – 1,320,000 ₪ מכספי ועד חרוצים שהועברו למועצה 3. דיון בנושא תפקוד היועץ המשפטי 4. אישור הלוואה לאשר את מינויו של אהוד 1. אישור פקח לועדה לתכנון ולבניה. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 35 תאריך: 30/01/2011 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 34 מתאריך ה- 26.12.2010.: 2. קביעת סדר יום למליאה הבאה פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 34 תאריך: 26/12/2010 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 33 מתאריך ה- 26/12/2010: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 33 תאריך: 28/11/2010 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 32 מתאריך ה- 28.11.2010 2. דיון והחלטה בנושא צו ארנונה 2011 4. החלטה בנושא הטלת מיסי ועד מקומי על ועדים שלא הטילו מיסים. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 31/10/2010 סדר היום: 1. הצגת עבודת מבקרת המועצה ,סמכויותיה ודרכי פעולתה דיון בפרוטוקול ועדת הביקורת מיום 15.7.2010 בנושא דוח ביקורת 1 מבקרת המועצה לשנת 2009. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 31/10/2010 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 32 תאריך: 21/10/2010 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מס' 30 מתאריך ה- 17.10.2010 2. תב"רים דיון בנושא חיוב ועדים מקומיים בגביית מיסי ועד מקומי קביעת סדר יום למליאה הבאה פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 31 תאריך: 17/10/2010 סדר היום: קביעת סדר יום למליאה הבאה דיון בנושא חברות הבנות והדוחות הכספיים . העלאת מיסי ועד מקומי בני ציון אישור תיקון חוקי העזר החלפת חברים בועדות ודירקטוריונים תב"ר דיון והחלטה בנושא תכנית אב לפסולת פיצול תפקידי היועץ המשפטי פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 30 תאריך: 17/10/2010 סדר היום: מסדר היום: 1. תב"ר וייצמן מחוץ לסדר היום: א. בלהה מרדכי נשבעה פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 29 תאריך: 15/08/2010 סדר היום: מחוץ לסדר היום: א. הורדת שני נושאים מסדר היום : 1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 29 מיום ה-01.08.2010 לסדר היום: 1. דיון ואישור נוהל תמיכות. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 28 תאריך: 01/08/2010 סדר היום: מחוץ לסדר היום: א. אישור מינויי של פבלו לם/ תל יצחק לחבר מליאה במקומו של עמיחי דרור שיתפטר. ב. אישור הכנסת סעיף לסדר היום : הארכת תקופת חוזה עם חברת ד.ש.א לפינוי אשפה. על סדר היום: 1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 27 מיום ה- 04.07.2010 . פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 27 תאריך: 04/07/2010 סדר היום: - מחוץ לסדר היום: א. הורדת נושא מס' 4 מסדר היום – דיון בהחלפת מערכת מידע ומחשוב לועדה לתכנון ולבניה , תב"ר 709 – מפאת מחלתו של יועץ המחשוב. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 26 תאריך: 06/06/2010 סדר היום: 1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 25 ופרוטוקול ישיבה 2 מחוץ למניין. 2. דיון בנושא תחנת סניקה ארסוף. 3.דיון בנושא היתרים במגרשי כדורגל בשפיים. 4. אישור פתיחת חשבונות בנק ל קראת מעבר לניהול עצמי של בתי הספר היסודיים. 5. קביעת סדר יום למליאה הבאה. 6. נוהל משרד הפנים למחיקת חובות ארנונה. 7. דיון בנושא דו"ח ביקורת ודו"ח כספי של רו"ח מטעם משרד הפנים 8. אישור תב"ר. 9.מחלקת רווחה – הסעות ילדים. 10. אישור נציגי ציבור לועדת מלגות. 11. השלמת איוש ועדות חובה. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 25/04/2010 סדר היום: על סדר היום: נושאים שהיו בסדר היום בהזמנה לישיבה קודמת ולא נדונו: 1. אישור חברי ועדת מלגות ואישור קריטריונים למילגות . 2. התאחדות החקלאים . 3. אישור חברי ועדת ביקורת: נועם לירון, תומי שני, הדר ליוואי. 4. פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה (אוצר שלטון) 5. תב"רים 6. עדכונים בנושא כוח אדם 7. עדכונים. 8. קביעת סדר יום למליאה הבאה. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 25 תאריך: 11/04/2010 סדר היום: על סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מליאה מספר 23 2. . השתתפות בתקציב שכונת שמורת השרון- המשך דיון. 3. נושאים שהיו בסדר היום בהזמנה לישיבה קודמת ולא נדונו: 1. . בחירת ועדת מילגות + קריטריונים למלגות 2. התאחדות החקלאיים. 3. . בקשת כפר נטר להחזר מלא של היטל השבחה – אינטרגאמא. 4. . תב"רים. 5. . עדכונים. 6. . שונות. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 24 תאריך: 07/03/2010 סדר היום: על סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מליאה מספר 23 מיום 24.01.2010 2. השבעת הדר ליוואי / שפיים כחבר מליאה 3. אישור חברי ועדת רכש ( לפי הנחיות משרד הפנים). 4. אחוזת פולג – החזר תשלום אגרת ביוב. 5. מדיניות החינוך במועצה. 6. השתתפות בתקציב שכונת שמורת השרון. 7. בחירת ועדת מילגות + קריטריונים למלגות 8. התאחדות החקלאיים. 9. בקשת כפר נטר להחזר מלא של היטל השבחה – אינטרגאמא. 10. תב"רים. 11. עדכונים. 12. שונות. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 23 תאריך: 24/01/2010 סדר היום: על סדר היום: 1. אישור פרוטוקול מליאה מספר 22/2009 מיום 6.12.09 2. עדכון בנושא ועדת גבולות 3. הנחות ביוב 4. עדכון ודיון בהחלטת בג"צ בענין סגן 5. עדכון ודיון בנושא תחנת סניקה 6. עדכון חברות בועדות ובדירקטוריונים. 7. פרויקט קיימות – פיתוח בר קיימא 8. חוק עזר לחניה 9. אישור הילה טרייבר כמזכירת המועצה ותנאי העסקתה 10. החלפת מורשה חתימה 11. עידכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 22 תאריך: 27/12/2009 סדר היום: 6.12.09 מיום 19/2009 מספר מליאה פרוטוקול אשור. 1 2 .האצלת סמכויות עד לסוף הקדנציה. 3 .דיון בעמותה להשכלה ואישור הדוחות 4 .אשור תקציב בני ציון 2009 5 .אשור תקציב 2010 6 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 19 תאריך: 06/12/2009 סדר היום: 15.11.09 מיום 18/2009 מספר מליאה פרוטוקול אשור. 1 אשור פרוטוקול טלפוני 2009/21 2 .אשור תקציב 2010 – דיון ראשוני 3 .אשור מיסי ועדים מקומים 2010 4 .בחירת הנהלה וועדת משנה בישיבתה גם כמליאת ועדה מקומית לצורך בחירת ועדת משנה ואישור חברות בועדות. 5 .עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 18 תאריך: 15/11/2009 סדר היום: 1. אשור פרוטוקול מליאה מספר 17/2009 מיום 29.9.09 2. אשור דוחות כספיים של החברות הבנות 3. תוכנית פיתוח 2010 4. אשור צו ארנונה 2010 5. המליאות תקבענה את סדר יומן 6. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 17 תאריך: 29/09/2009 סדר היום: 1. אשור פרוטוקול מליאה מספר 16/2009 מיום 13.9.09 2. בחירת חברים חדשים בועדות המועצה ובחברות הבת 3. עדכון תקציב 2009 4. דו"ח רבעוני יוני 2009 5. דווח ואשור מדיניות העסקת יועץ ליחסי ציבור ודוברות 6. החזר תשלומי אגרת ביוב לדיירי אחוזת פולג 7. הנחות אגרת ביוב 8. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 16 תאריך: 13/09/2009 סדר היום: 1. אשור פרוטוקול מליאה מספר 15/2009 מיום 26/7/09 2. הרחבת ביטוח אחריות נושאי מישרה בחברה הכלכלית על-פי הצעת יועץ הביטוח. 3. דווח ואשור מדיניות החנוך במועצה. 4. דווח ואישור מדיניות העסקת יועץ ליחסי ציבור ודוברות 5. בחירת חברים חדשים בועדות המועצה ובחברות הבת. 6. עדכון פיטורי רוית ביבס מזכירת המועצה. 7. חוק עזר שמירה – הארכת תוקף. 8. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 15 תאריך: 26/07/2009 סדר היום: 1. אשור פרוטוקול מליאה מספר 14/2009 מיום 21.6.09 2. מינוי אסף קינן כרכז נגישויות 3. מינוי דורון כהן כממונה על הגביה ע"פ פקודת העיריות 4. אישור תברי"ם 5. החברה למיחזור – דיון על הסכם הלוואה בקו בין שפיים רשפון דיון על תקציב והחלטות הדריקטוריון 6. חבות יועץ משפטי כלפי מועצה וראש מועצה 7. מינוי דירקטורים לחברות המועצה, לועדות המועצה וקולחי השרון 8. שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 14 תאריך: 21/06/2009 סדר היום: 1. אשור פרוטוקול מליאה 13/2009. 2. אשור תברי"ם. 3. תקציבי הישובים. 4. דיווח על אי קבלת מכרז אחזקת מחשבים במועצה 2/2009. אשור לנהל התקשרות לאחר מו"מ , ללא מכרז. 5. דו"ח רבעוני. 6. דיווח לגבי ועדת גבולות. 7. חבות יועץ משפטי כלפי מועצה וראש מועצה. 8. החברה למיחזור – דיון על הסכם הלוואה בקו בן שפיים רשפון. דיון על התקציב והחלטות הדריקטוריון. 9. מינוי דירקטורים לחברות לועדות המועצה וקולחי השרון פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 13 תאריך: 03/05/2009 סדר היום: . מליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה חוף השרון בשעה 15:00 - סדר יום יוצא בנפרד. 2. פרופסור בנדור – דו"ח מצ"ב על בג"צ מ.א. חוף השרון למנות סגן ראש מועצה בשכר. 3. אשור פרוטוקול מליאה מס' 10/2008. אשור פרוטוקול מליאה מס' 11/2009. 4. תב"ר תכנון ראשוני ושיפוץ בית-ספר חוף השרון שלב א' – כ- 1 מיליון ₪. 5. דו"ח רבעוני ליום 31/12/08. 6. אסיפת בעלי מניות לאישור דוחו"ת כספיים של החברה למיחזור מים וקולחים לשנת 2007. 7. שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 12 תאריך: 18/03/2009 סדר היום: . 1. מליאת ועדה מקומית לתכנון ובניה חוף השרון בשעה 15:00 - סדר יום יוצא בנפרד. 2. פרופסור בנדור – דו"ח מצ"ב על בג"צ מ.א. חוף השרון למנות סגן ראש מועצה בשכר. 3. אשור פרוטוקול מליאה מס' 10/2008. אשור פרוטוקול מליאה מס' 11/2009. 4. תב"ר תכנון ראשוני ושיפוץ בית-ספר חוף השרון שלב א' – כ- 1 מיליון ₪. 5. דו"ח רבעוני ליום 31/12/08. 6. אסיפת בעלי מניות לאישור דוחו"ת כספיים של החברה למיחזור מים וקולחים לשנת 2007. 7. שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 11 תאריך: 22/02/2009 סדר היום: 1 .בחירת ועדת בחירות 2 .שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 10 תאריך: 25/01/2009 סדר היום: 1 .פגישה עם צוות ת"ל בראשות ד"ר דליה עמ נואל וד"ר דרורה בוגינסקי למסירת דווח לחברי המליאה על בית החינוך המשותף חוף השרון. 2 .אשור פרוטוקול מליאה 08/09 3 .הצגת דו"ח ביקורת 2007 4 .הצגת מאזן 2007 9/08 רבעון הצגת. 5 6 .שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 9 תאריך: 28/12/2008 סדר היום: 1. אשור פרוטוקול מליאה מס' 8/08 2. עדכון תקציב ועד מקומי כפר-נטר 3. אשור תברי"ם 4. אשור תקציב המועצה לשנת 2009 5. הצעת ראש המועצה לאשור דירקטורים בחברות המועצה שגובשה ע"פ הצעות חברי המליאה. 6. אשר מיסי ועדים מקומיים לישובים 7. הצגת רבעון 9/08 8. שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 8 תאריך: 23/11/2008 סדר היום: 1. אשור פרוטוקול מליאה מס' 7/08 והנהלה מס' 5/08 2. אשור מסגרת אשראי בנקאי לשנת 2009. 3. הצגת דו"ח רבעוני 6/08. 4. אשור צו ארנונה 2009. 5. אשור דירקטורים בחברות המועצה. 6. אשור תברי"ם. 7. אשור הסדר פריסת היטל ביוב בחרוצים. 8. שונות. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 7 תאריך: 26/10/2008 סדר היום: 1. אשור פרוטוקול מליאה מס' 6/08 והנהלה מס'4/08. 2. דווח בנושא סגן ראש המועצה. 3. אשור עדכון תקציב 2008. 4. מינוי פקיד גביה וממונה על הגביה. 5. אשור הסכם הסדרת ניהול משק הביוב בין המועצה לחברה לתשתיות ביוב. 6. אשור הסדר פריסת היטל ביוב בחרוצים. 7. שונות. פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 6 תאריך: 01/09/2008 סדר היום: 1 .החלטה בדבר הארכת תוקף חוק עזר שמירה החל מ - 2008.1.1 ועד 2010.12.31 2 .אשור פרוטוקול הנהלה מספר 08/3 ומליאה מספר 08/05 3 .אשור תקציב ועד מקומי תל-יצחק 4 .דו"ח על נושא ביוב בחרוצים 5 .בקשת סימן-טוב בנושא הביוב – דיון חוזר 6 .דווח על עבודה משותפת עם מע"צ לקידום מסלול אופנים שיעבור בשטחי המועצה 7 .דווח על פעולות שלנו לביצוע כביש עוקף בני-ציון 8 .שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 5 תאריך: 13/07/2008 סדר היום: 1 .אשור פרוטוקול הנהלה מספר 08/2 ומליאה מספר 08/04 2 .מינוי חבר/ה לועדת הנחות במקום רחל גולומביק שהתפטרה 3 .אשור תקציבי הישובים 4 .נושא הביוב במועצה היטלים ואגרות )בקשת סימן טוב( 5 .אשור תברי"ם 6 .קבלת החלטה על האצלת סמכויות ועדים מקומיים לשנת 2008 7 .שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 3 תאריך: 13/07/2008 סדר היום: 1 .אשור פרוטוקול מספר 08/2 . 2 .אשור תקציב 2008 3 .אשור תקציב פיתוח 2008 4 .אשור תקציב הג"א 2008 5 .אשור תקציב תמיכות 2008 6 .אשור תב"רים 7 .האצלת סמכויות לועדים המקומיים – לתחזק את המקלטים בישובים 8 .האצלת סמכות לועדים המקומיים לטפל ולבנות גני ילדים בישוב 9 .אשור חברי ועדת ביקורת לועדים המקומיים 10.אשור ועדת מל"ח פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 4 תאריך: 01/06/2008 סדר היום: 1 .אשור פרוטוקול הנהלה מספר 08/1 2 .אשור פרוטוקול מליאה מס. 08/3 3 .אשור חלופי דירקטורים בחברה למיחזור מים וקולחים 4 .אשור חלופי דירקטור ים בחברת קולחי השרון 5 .דיווח על התפתחויות והפעולות שלנו בבית החינוך המשותף חוף השרון 6 .דיווח על התפתחויות בחברת קולחי השרון 7 .דיווח ודיון בנושא החברה למיחזור מים וקולחים 8 .אישור תב"רים 9 .הצגת דו"ח כספי רבעוני 10.שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 2 תאריך: 24/02/2008 סדר היום: .אשור פרוטוקול מספר 07/1 . 2 .הצגת מאזן לשנת 2006 . 3 .אשור תברי"ם. 4 .דיון בדו"ח הליקויים של משרד הפנים לשנת 2006 ,לאחר דיון בועדת ביקורת. 5 .חידוש אשור חוק העזר לשמירה. 6 .האצלת סמכויות לועדים מקומיים ל קביעת שמות ברחובותיהם. 7 .אשור ועדת ערר. 8 .אשור חברי ועדת הנחות. 9 .אשור מיסי ועד מקומי לשנת 2008 . 10.אשור ועדות ביקורת לועדים המקומיים 11 .שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 1 תאריך: 25/12/2007 סדר היום: 1. הצהרת אמונים ע"פ סעיף 35 ג' לפקודת המועצות האזוריות (תיקון לחוק). 2. בחירת סגן ראש המועצה. 3. בחירת ועדות חובה ; הנהלה, ועדה לבנין ערים, מכרזים, ביקורת, חקלאות, כספים, מל"ח 4. דיווח כללי של ראש המועצה על בעיות שהמועצה עומדת בפניהן ועל התוכניות העתידיות. 5. אשור מורשי החתימה של המועצה 6. שונות פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

במידה ונדרש קובץ נגיש יש לפנות למייל: [email protected]

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 27 תאריך: 30/11/-0001 סדר היום: פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול:

דוח כספי 2020 שנתי חתום

דוח רבעוני 04.2020 

דוח שנתי – ממונה חוף השרון 2020

שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 0 תאריך: 30/11/-0001 סדר היום: 1. אישור פרוטוקולים 2. תב"רים 3. בקשה לקבלת החלטה בתביעת ירידת ערך בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה בגין אישור תת"ל 4 4. הצגת תוכניות ביוב ארסוף 5. הגדלת התקשרות בנושא תוכנית ביוב ארסוף 6. מינוי ועדת בחירות 7. תקציבי ועדים 2023 8. מינוי נציגת ציבור לוועדות בחינה 9. עדכונים פרוטוקול:
תמלול: שם הפרוטוקול: